บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 11 Modern Education : School-base Management(SBC)

SBC เป็นModel ในการบริหารการศึกษา ต้องรู้จักคิดที่จะปกครองตัวเอง(Self Government)

Cognitive Technology : เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาปัญญาของมนุษย์

Ed.D.(Educational and Learning Management) : NSRU มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1166303 การจัดการการศึกษาแนวใหม่ (Modern Approach in Educational Management) : ดร.พรเทพ รู้แผน, รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม  (อธิการบดี)

***********

สัปดาห์นี้พี่กำไรนำเสนอเกี่ยวกับ SBC : School-base Managementและพี่อรนำเสนอเรื่องโรงเรียนในการกำกับของรัฐ มีประเด็นที่นำเสนอคือ

 • School-base Management คืออะไร
 • แนวคิด/รูปแบบ
 • ประโยชน์ 
 • การนำ School-base Management ไปใช้ 
 • ปัจจัยที่ทำให้การบริหารแบบ School-base Management ประสบความสำเร็จ
 • ฯลฯ

สรุปแนวคิด คำสอนของท่านอาจารย์ สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน/การเรียนการสอน

 • SBC เป็นModel ในการบริหารการศึกษา
 • Self Government (ปกครองตัวเอง)
 • การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • การกระจายอำนาจจากส่วนกลาง
 • การจัดการศึกษาต้องตอบสนองต่อท้องถิ่น
 • ปัญหาที่เกิดจากการบริหารการศึกษา
 • คุณภาพการศึกษา ไม่ตอบสนองต่อท้องถิ่น
 • คุณภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางแห่งความฝันความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

take care ? please

เผลอแป๊บเดียว สัปดาห์ที่ 11 แล้วหรือเนี๊ย อีกไม่กี่สัปดาห์ก็คงหมดคอร์ดเวิร์คแล้วเร็วจริงๆๆๆ