โครงการ “ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด”

เขียนโครงการแรกที่กลับมา....

จากการที่กลับมาปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุม จน ณ ปัจจุบันนี้ ยังไม่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการเลย...มีแต่ให้ช่วยงานไปพลางๆก่อน รอปีงบประมาณ 2552 ถึงค่อยรับมอบหมายงาน เลยช่วยพี่เขาเขียนโครงการ

โครงการ ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

เป็นโครงการแรก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการ ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

1.        หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด

2.       ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของจังหวัดตราด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เรื่อง เร่งรัดดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง

                ยุทธศาสตร์ที่ 5 เรื่อง สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

3.       หลักการและเหตุผล

สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา  การมีสุขภาพที่ดีมิได้หมายถึงเพียงการมีหลักประกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพเท่านั้น ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนรู้จักการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอ เพราะโรคบางโรคสามารถป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกายดีกว่าการรอให้เกิดการเจ็บป่วยแล้วรักษา จะทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณในการดูแลรักษาจำนวนมาก การที่คนเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ดี ดังนั้นประชาชนจึงควรมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

โรงพยาบาลเกาะช้างได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการออกกำลังกาย กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายและเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่ประชาชนในเรื่องพฤติกรรมการออกกำลังกาย รวมทั้งส่งเสริมความสามัคคีความเข้มแข็งในชุมชนและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อไป

4.       วัตถุประสงค์

1.        เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน

2.       เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3.       เพื่อสร้างเครือข่ายสุขภาพระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน

4.       เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน

5.       กลุ่มเป้าหมาย

5.1      ประชาชนในเขต อำเภอเกาะช้าง  จำนวน 100 คน

5.2      ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกหน่วยงานในอำเภอเกาะช้าง จำนวน 30 คน

/6.ระยะเวลาดำเนินการ...

6.       ระยะเวลาดำเนินการ

 กรกฎาคม  2551- ธันวาคม 2551

7.       วิธีดำเนินงาน

ขั้นเตรียมการ

1.        จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

2.       จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

3.       จัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ

ขั้นดำเนินการ

1.        ร่างระเบียบกฎกติกาการแข่งขัน กำหนดระยะเวลาการแข็งขัน พิธีเปิด-พิธีปิด

2.       ประชาสัมพันธ์รับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขัน

3.       จับสลากแบ่งสายกีฬาแต่ละประเภท

4.       ดำเนินการแข่งขัน

5.       มอบรางวัล ใบประกาศและปิดการแข่งขัน

ขั้นสรุปผล

รายงานผลการดำเนินงานในการจัดโครงการโดยประชาชนให้ความร่วมมือ

8.       งบประมาณ

8.1      งบประมาณทั้งหมด 91,120 บาท

8.2      แหล่งที่มางบประมาณ

8.2.1           งบสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประชาชนในเขตรับผิดชอบ (เพิ่มเติมบัญชี 6 )         จำนวนเงิน 91,120 บาท

8.3      รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน แยกหมวดค่าใช้จ่าย ดังนี้

8.3.1           ค่าตอบแทน                                                                  จำนวน   17,200   บาท

8.3.2           ค่าใช้สอย                                                                      จำนวน   62,020   บาท

8.3.3           ค่าวัสดุอุปกรณ์                                                             จำนวน   11,900   บาท

/8.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมดังนี้

8.4      รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมดังนี้

8.4.1           การอบรมแอโรบิคให้แก่ประชาชน

-          ค่าตอบแทนวิทยากร  ราคา 800 บาท/วัน  ระยะเวลา 3 วัน  จำนวน 2 คน

 เป็นเงิน                                4,800      บาท

-          ค่าที่พักวิทยากร     ราคา 500 บาท/วัน      ระยะเวลา 3  วัน          จำนวน 2 คน

 เป็นเงิน                                1,500      บาท

-          ค่าอาหารกลางวัน  ราคา  50 บาท/คน/มื้อ       จำนวน 30 คน      จำนวน 3  มื้อ

                เป็นเงิน                                 4,500      บาท

-          ค่าอาหารว่าง        ราคา  25 บาท/คน/มื้อ   จำนวน 30 คน       จำนวน 6 มื้อ

เป็นเงิน                                 4,500      บาท

รวมทั้งสิ้น            15,300   บาท

8.4.2           การแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่

1)                   ฟุตบอลชาย 7 คน

1.1)  เงินรางวังการแข่งขัน  4 รางวัล ดังนี้

1.       รางวัลชนะเลิศ                             จำนวน 1รางวัล    เป็นเงิน 6,000     บาท

2.        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     จำนวน 1รางวัล    เป็นเงิน                 4,000      บาท

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      จำนวน 1รางวัล    เป็นเงิน                 2,500      บาท

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3      จำนวน 1รางวัล    เป็นเงิน 1,500      บาท

                                                1.2) ถ้วยรางวัล จำนวน 3 ถ้วย มีรายละเอียดดังนี้

                                                1.  ถ้วยชนะเลิศ                                    จำนวน 1 ถ้วย       เป็นเงิน 400        บาท

/2.  ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 1…

2.  ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 1             จำนวน 1 ถ้วย       เป็นเงิน 350        บาท

3.  ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 2             จำนวน 1 ถ้วย       เป็นเงิน 300        บาท

1.3) ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  500 บาท/วัน  จำนวน 5 คน ระยะเวลา 4 วัน                                                                                                     เป็นเงิน  10,000  บาท

                                                1.4) ค่าอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่  50 บาท/คน  จำนวน 10 คน ระยะเวลา 4 วัน                                                                                                                                                      เป็นเงิน 2,000  บาท

1.5) ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน

1. ลูกฟุตบอล ราคา 700 บาท             จำนวน 5 ลูก        เป็นเงิน 3,500  บาท

       รวมทั้งสิน   30,550 บาท

2)                  เปตอง

2.1)  เงินรางวัลในการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท รายละเอียดดังนี้

1. ประเภททีมหญิง

                                                -  รางวัลชนะเลิศ                                 จำนวน 1รางวัล    เป็นเงิน 2,000      บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1            จำนวน 1รางวัล    เป็นเงิน 1,500      บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2            จำนวน 1รางวัล    เป็นเงิน 1,000      บาท

2. ประเภททีมชาย

                                                - รางวัลชนะเลิศ                                  จำนวน 1รางวัล    เป็นเงิน 2,000      บาท

                                                - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1            จำนวน 1รางวัล    เป็นเงิน 1,500      บาท

                                                - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2            จำนวน 1รางวัล    เป็นเงิน 1,000      บาท

/2.2)  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 

 ดาวโหลดได้ที่นี่  http://gotoknow.org/file/nursing/sport2551.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ประจำวัน

คำสำคัญ (Tags)#โรงพยาบาลเกาะช้าง

หมายเลขบันทึก: 202485, เขียน: 21 Aug 2008 @ 16:35 (), แก้ไข: 03 Jun 2013 @ 13:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

น็อต
IP: xxx.168.54.45
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ เป็นประโยชน์มากครับ