ความหมายของคำนาม
 
          คำนามหมายถึง คำที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และสิ่งต่างๆ ที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม เช่น บ้าน นก รถยนต์ ฝูง แมว
 
ประเภทของคำนาม
   
  สามานยนาม หรือคำนามทั่วไป
   
  วิสามานยนาม หรือคำนามที่ชี้เฉพาะ
   
  ลักษณะนาม หรือ คำนามบอกลักษณะ  
     
  สมุหนาม หรือ คำนามบอกหมวดหมู่  
     
  อาการนาม หรือ คำนามบอกอาการ