"การผจญภัยในวันหยุด"
 การสอนตามโครงสร้าง Past Simple Tense
1. สอนหลักการเปลี่ยน V1 และ V2
  - ถ้าหน้า y เป็นสระให้เติม ed ได้เลย
  - ถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed
2. สอน Adverb of time เพื่อบ่งบอกเวลาที่เกิดเหตุการณ์ เช่น yesterday , last week , last month , last year , ago
3. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3-5 คน ดูบัตรภาพเด็กขี่จักรยาน สุนัขเห่า เด็กตกใจ ไปหาหมอ นอนพักผ่อน ไปโรงเรียน แล้วแต่งประโยคโดยใช้โครงสร้าง Past Simple Tense นำประโยคที่แต่งมาช่วยกันเรียงเป็นเรื่องราวแล้วเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง