ปัญหา อุปสรรคในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระดับจังหวัด

learning network 18 provinces

           เรียนผู้ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ระดับจังหวัดทุกท่าน จากการที่สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้อนุมัติงบประมาณเครือข่ายละ 200,000 บาท ซึ่งเราอยู่ในระหว่างการดำเนินการทำสัญญาบ้างและการอนุมัติตาม Performance Agreement บ้าง มีเครือข่ายที่ได้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โดยอ.ไพฑูรย์ แล้วหลายแห่งด้วยกัน เช่น จังหวัดปราจีนบุรี นครราชสีมา กาฬสินธุ์ สกลนคร ชลบุรี หากผู้ประสานงานเครือข่ายสนใจสามารถติดต่อได้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่กล่าวมาแล้ว

           จากการทำงานที่ผ่านมาพบปัญหา อุปสรรคในการเขียน Performance agreement ของเครือข่ายต่างๆ ได้แก่การนำบริบทของจังหวัดหรือรพ.มาร่วมกำหนดประเด็นสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระยะเวลาในการดำเนินการ สิ้นสุดในเดือน กันยายน 2549 การกำหนดวัตถุประสงค์ และกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยเป้าหมายในการสนับสนุนเครือข่ายนี้มีเพื่อให้นำการจัดการความรู้ มาพัฒนาคุณภาพ HA HPH ของจังหวัด เพื่อกระตุ้นการพัฒนาให้สู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน paula-networkความเห็น (0)