ในศาสนาอิสลามนั้น จะมีคำสอนในทุกแง่ทุกมุม คำสอนในศาสนาอิสลาม กลายเป็นวิถีชีวิตของมุสลิม และวิถีชีวิตของมุสลิมต้องอยู่ในกรอบที่ศาสนาอิสลามสอน

ศาสนาอิสลามจะเน้นมากในเรื่องความสะอาด ดังนั้นมุสลิม จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงความสะอาดในทัศนะของศาสนาอิสลามให้ถูกต้อง

เรื่องแหล่งน้ำสะอาด ตามบทบัญญัติในศาสนาอิสลามนั้น มีอยู่ 7 ประเภท คือ

1. น้ำฝน
2. น้ำทะเล
3. นำในแม่น้ำ
4. น้ำบ่อ
5. น้ำบาดาล
6. น้ำค้าง
7. น้ำแข็ง/น้ำหิมะ