องค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานของทีมงาน หรือการทำงานเป็นทีม (Teamwork)
1. T = Target - เป้าหมาย
2. E = Empathy - ความเห็นอกเห็นใจ
3. A = Application - การมีส่วนร่วม
4. M = Moral - มีคุณธรรม
5. W = Welfare - ความปลอดภัย
6. O = Open Mind - เปิดใจกว้าง
7. R = Responsibility - ความรับผิดชอบ
8. K = Knowledge - ความรู้เชิงวิชาการ
ความสำคัญในการสร้างทีมงาน
การสร้างทีมงานเป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธภาพในกลุ่ม มุ่งปรับปรุงคุณภาพความสัมพันธ์ที่มีอยู่ต่อกันระหว่างสมาชิก ให้มีประสิทธิผลของกลุ่มสูงขึ้นได้ เพื่อมีการวางแผนที่มีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพผ่านการวิเคราะห์อย่างมีระบบและได้การยอมรับในหน่วยงาน

จิราภรณ์  สีขาว  (2541.1  อ้างมาจาก  Joseph M. Putti)  กล่าวว่า  การทำงานเป็นทีมนั้น  ผลงานที่ได้จากทีมจะมากกว่าผลงานของแต่ละคนที่ทำงานคนเดียวมารวมกัน  ดังนั้น  การทำงานเป็นทีมจึงเป็นวิธีการที่ได้ผลมากที่สุด  ในการปรับปรุงประสิทธิผลในการทำงานมีอยู่หลายกรณีที่ผลงานออกมาดีกว่าและประหยัดกว่ากลุ่มย่อย จะมีความรู้สึกของการทำงานเป็นทีมมาก  จึงเป็นผลให้สมาชิกกลุ่มพร้อมที่จะร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  และเมื่อมีส่วนร่วมก็มีความผูกพันและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มเป็นอย่างดีและถ้ามุ่งปรับปรุงคุณภาพความสัมพันธ์ที่มีอยู่ต่อกันระหว่างสมาชิกของกลุ่ม  และมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกับงานที่กลุ่มกำลังทำจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการขององค์การเป็นการสร้างพื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับความรู้  ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม  และสามารถนำไปสู่การพัฒนาทีมงานได้  โดยต้องอาศัยเทคนิค  วิธีการหลายอย่างที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็ง  และพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อองค์การที่เข้มแข็งต่อไป

วิชัย  โถสุวรรณจินดา  (2536)  ให้ความหมายของการทำงานเป็นทีมว่า  การที่บุคคล  ตั้งแต่  2  คนขึ้นไป

มาทำงานร่วมกัน  เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและผู้ปฏิบัติงานต่างก็เกิดความพอใจ

ในการทำงานนั้น  การทำงานเป็นทีมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การเนื่องจากทำให้วัตถุประสงค์รวมขององค์การประสบความสำเร็จสูงสุดโดย สมาชิกในทีมมีความพอใจในงานที่กระทำและมีความพึงพอใจเพื่อนร่วมงาน

สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์  (2535 : 1)  ให้ความหมายการทำงานเป็นทีม  หมายถึง  ลักษณะกลุ่มทำงานที่บุคคลตั้งแต่  2  คนขึ้นไป  ที่มีความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในการทำงานมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม  และรับรู้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตามโครงสร้างถาวรที่มีอยู่ในองค์การ  รวมทั้งเข้าใจวัตถุประสงค์ของการทำงานร่วมกัน
วีระวัฒน์  พงษ์พยอม  (2536 : 14)  ได้ให้คำนิยาม  ทีมงาน  คือ  กลุ่มของบุคคลที่ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยสมาชิกต้องเสียสละความเป็นส่วนตัวเท่าที่จำเป็น  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น

+++แหล่งที่มา : http://www.teambuildingthai.com/