blog นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานด้านนโยบายและแผน ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ให้รายละเอียดในเรื่อง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม


<table style="width: 455px; height: 148px" height="148" width="455" border="0">

ด้านแผนงาน

 จำนวน

 ด้านแผนงาน/โครงการ weblog สนอ.  ด้านการประกันคุณภาพ    ด้านการวิจัย    เชียงราย trip  

</table>