สิ่งที่ผมเชื่อ เป็นความเชื่อส่วนตัวของผมตามวิธีการ ของการจัดการความรู้ สามารถสร้างคุณค่าให้แก่ทุกคนในองค์กรได้ ว่าไปแล้วทุกคนล้วนมีความภูมิใจในความสำเร็จจากการทำงานของตน การเล่า การบอกความภาคภูมิใจของตนเองสู่คนอื่นๆ เป็นสิ่งที่ต้องสร้างให้เป็นธรรมชาติ และคุณค่าร่วมขององค์กร โดยวิธีการนี้สามารถสร้าง SENSE ของความรับผิดชอบในการพัฒนางานร่วมกันได้”   

ที่นี่เร่งให้การสนับสนุนไปที่สายงานสนับสนุน เก็บความสำเร็จจากประสบการณ์ในการทำงานที่หน้างาน (หาไม่ได้จากตำรา) เผยแพร่สู่กลุ่มคนที่ทำงานในลักษณะเดียวกันเน้นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ที่มีอยู่ในบุคลากรของเราเต็มไปหมดในองค์กร  การจัดการความรู้ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำได้  ผมนำกิจกรรมที่มีอยู่แล้วในองค์กรของเรา เช่นกิจกรรมการประกันคุณภาพ (QA) จัดเป็นกระบวนการ Internal Benchmarking มีการค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มานำเสนอ จัดให้มีการเยี่ยมชมแลกเปลี่ยน (Site Visit) ระหว่างกัน  เราตั้งชื่อว่า“Best Practice : กระบวนการพัฒนาคุณภาพด้วยการจัดการความรู้ อีกเวที คือจัดเวที "นำเสนอโครงการพัฒนางาน" ที่ประสบความสำเร็จในระดับคณะ หน่วยงานมานำเสนอในระดับมหาวิทยาลัย จัดรางวัล มอบโล่ห์ ให้การยกย่องเป็นตัวอย่าง  เรียกว่าเราหยิบกิจกรรมที่มีอยู่แล้วเหล่านั้นนำมาจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนในวงกว้างขึ้น จัดให้มีผู้กระตุ้น ส่งเสริมบรรยากาศ (คุณอำนวย) ให้ผู้ปฏิบัตินำเสนอความภาคภูมิใจของตนอย่างมีชีวิตชีวา เกิดความภาคภูมิในในผลงานและพร้อมแลกเปลี่ยน ความรู้ฝังลึกของเขา ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ  เพิ่มเติมการจดบันทึก ความรู้ที่ได้จากเวที นั้น ๆ อย่างเป็นระบบ (คุณลิขิต)