งานวิจัย


การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

ดิฉันมีความสนใจเกี่ยวกับงานวิจัยมาก  ได้คุยกับเพื่อน ๆ เพื่อน ได้พูดถึงงานวิจัยหลายเรื่องที่น่าสนใจ
มีวิจัยเรื่องหนึ่งที่ดิฉันเห็นว่าน่าสนใจ จึงขอของเพื่อน  คือ  คุณเพียงใจ  ออมสิน  ครู โรงเรียนเทศบาล 3
วัดชัยมงคล  จังหวัดอ่างทอง  มาอ่าน เพื่อนบอกว่าถ้าดีช่วยเผยแพร่ให้ด้วยจึงได้นำมาให้ท่านผู้ที่สนใจได้อ่านดูบ้าง เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน

   งานวิจัย การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Angthong My Hometownสำหรับนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล

จุดมุ่งหมายของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Angthong My Hometown สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 2) หาประสิทธิผลหลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Angthong My Hometown สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยที่ใช้ในการสำรวจความต้องการของท้องถิ่นได้แก่ คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 23 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 23 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ หลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Angthong My Hometown สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 14 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร ผู้วิจัยได้ดำเนินการสอนด้วยตนเอง ใช้เวลาทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าเฉลี่ยด้วย t – test

ผลการวิจัยพบว่า

1.ได้หลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาอังกฤษเรื่องAngthong My Hometown สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ที่มีคุณภาพในระดับดี

2. หลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Angthong My Hometown สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล มีประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแตกต่างกับก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2.2 นักเรียนมีผลการเรียนรวมผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 60

2.3 เจตคติต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรหลังเรียนแตกต่างกับก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเจตคติต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ท่านผู้ที่สนใจเข้ามาอ่านแล้วช่วยแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะ ....ยินดีรับฟังขอเสนอแนะต่างๆ  เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้นในโอกาสต่อไป...  ขอบคุณค่ะ

หมายเลขบันทึก: 200814เขียนเมื่อ 14 สิงหาคม 2008 11:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มิถุนายน 2012 20:21 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง