การอภิปรายผลการวิจัย

         การอภิปรายผลการวิจัย คือการแปลผลข้อค้นพบจากการวิจัยเพื่ออธิบายหรือยืนยันความสอดคล้องหรือความแตกต่างระหว่างผลงานวิจัยที่ผ่านมา รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในกรอบแนวคิดการวิจัย

 

หลักการเขียนอภิปรายผลการวิจัย

         การเขียนอภิปรายผลการวิจัยมีหลักการเขียน 4 ส่วน  ซึ่งเรียงตามลำดับ

         1. ปัญหางานวิจัย

         2. ผลวิจัย

         3. เหตุผลที่ได้ผลเป็นอย่างนั้น

         4.  ยืนยันความสอดคล้องกับงานวิจัยอื่นๆ