E-book คือหนังสืออีเล็คทรอนิค ที่ทำออกมาในรูปของสุมดที่ผู้เรียนสามารถเปิดอ่านได้

cd-rom คือข้อมูลความรู้ที่บรรจุอยู่ในแผ่นดิสก์สามารถเปิดอ่านได้

cai คือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่เป็นบทเรียนสามารถตอบโต้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน

wbi คือการเรียนการสอนบนเว็บ