ทางออก

- สร้างกรอบปิดกั้นทางออกให้ตนเอง   จนเหลือทางออกเพียง 2 ทาง
          - violent
          - transformation (เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเอง)
- ทางออกหนึ่งคือบวช   มีตัวอย่างในประวัติศาสตร์มาก
- ทางลงอย่างงดงาม   ไม่เสียศักดิ์ศรี  คืออะไร?

วิจารณ์  พานิช
 16 มี.ค.49