วันนี้มีตัวอย่างแบบฝึกทักษะการสังเกตมาให้ดู เข้าไปดู http://gotoknow.org/file/jib_jib_51/sk1.doc