ห่างหายจาก blog ไปหลายวัน กลัวว่าหยากไย่จะขึ้นเสียก่อน วันนี้กลับมาพร้อมกับเรื่องราวของตัวเองค่ะ เงียบหายไปกับการเตรียมตัวในการนำเสนองานต่อหน้าสาธารณชนค่ะ ...เมื่อฉันถูกเชิญให้เป็นวิทยากร ในการ KM  เรื่องการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ของงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในวันที่ 24 ก.ค. 51  เพื่อจัดทำแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการพลัดตกหกล้มของงานบริการ  งานนี้จะไปเล่าถึงโครงการพัฒนางานของผู้เขียนเองค่ะ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับบุคลากรจากแผนกอื่นๆ ในโรงพยาบาลค่ะ

เมื่อปลายปีที่แล้วผู้เขียนได้จัดทำโครงการพัฒนางานขึ้นในหอผู้ป่วยค่ะ ชื่อว่าโครงการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและป้องกันการพลัดตกหกล้ม เนื่องจากว่า  การพลัดตก/หกล้มเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยที่อยู่รักษาในโรงพยาบาลที่จะต้องมีการบริหารจัดการและควบคุมไว้ (risk management and risk control) การป้องกันและการจัดการกับความเสี่ยงของผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัยเมื่ออยู่ในโรงพยาบาล  จึงเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาและประกันคุณภาพ เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานการดำเนินงานของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด    

ด้วยลักษณะของหอผู้ป่วยของผู้เขียนที่เป็นห้องพิเศษ  ซึ่งคล้ายๆ กับโรงพยาบาลเอกชนล่ะค่ะ คงจะพอคิดภาพออกนะคะ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ในขณะที่ผู้ป่วยบางรายถูกละทิ้งให้อยู่ในห้องตามลำพังโดยไม่ได้มีญาติเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดอุบัติการณ์พลัดตกหกล้มเพิ่มมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นผู้เขียนจึงคิดว่าน่าจะหารูปแบบและแนวทางในการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นให้มีความชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เราจึงได้พัฒนารูปแบบ ดังนี้ค่ะ

        ใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม  เพื่อคัดกรองว่าผู้ป่วยรายใดมีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มค่ะ  

   ใช้สัญลักษณ์ เพื่อแสดงให้ทราบว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม  โดยติดไว้ที่หน้าประตูห้องค่ะ ให้เห็นได้ชัดเจน เป็นการสื่อสารระหว่างทีมงานผู้ดูแล ทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงผู้ป่วยและญาติค่ะ

 

 ให้กิจกรรมการพยาบาลเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยง โดยเรามีการแจ้งให้ผู้ป่วยและญาติรับทราบด้วยค่ะ

หลังจากดำเนินภายในหอผู้ป่วยแล้ว  เรามีการขยายการดำเนินงานไปสู่หอผู้ป่วยอื่นๆ ภายในแผนกเรียบร้อยแล้วค่ะ และมีการ KM ภายในแผนก เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไ  

ส่วนผลสรุปจากการทำ KM ร่วมกัน ของงานบริการจะเป็นอย่างไรนั้น จะนำมาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในครั้งต่อไปนะคะ