ในการจัดการเรียนการสอนควรให้ผู้เรียนมีส่วนในการเลือกเนื้อหาที่จะเรียน  เพื่อให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองต้องการเรียน  ซึ่งจะนำมาเพื่อความสัมฤทธิ์ผลในการจัดการเรียนการสอนนั้นๆ