การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้เรียนเป็นสำคัญ
       ในการจัดการเรียนการสอนควรให้ผู้เรียนมีส่วนในการเลือกเนื้อหาที่จะเรียน  เพื่อให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองต้องการเรียน  ซึ่งจะนำมาเพื่อความสัมฤทธิ์ผลในการจัดการเรียนการสอนนั้นๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขตความเห็น (1)

กิจ
IP: xxx.25.59.9
เขียนเมื่อ 

olo