ในสภาวะปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน และการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนั้น การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เป็นการปูพื้นฐานความรู้ และการทำงาน เป็นตัวอย่างให้เด็ก ๆ แถมเป็นการเรียนการสอนที่มีความสนุกสนานต้องการให้ผู้เรียนค้นคว้า อยากเรียนรู้ พร้อมยังเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการสอนตาม พรบ.การศึกษา หลักสูตรใหม่.