เดิมพระพุทธเจ้าชื่อ สิทธัตถะ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ และพระนางสิริมหามายา