ครู-นักเรียน โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาไทยในระดับมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตุ พ.ศ. 2542