ศูนย์พัฒนาศักยภาพภาษาไทย "คลินิกหมอภาษา"

วิสัยทัศน์
ครู-นักเรียน โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาไทยในระดับมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตุ พ.ศ. 2542

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาศักยภาพภาษาไทย "คลินิกหมอภาษา"ความเห็น (0)