การตรวจขั้นที่ ๕ เพื่อให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ มีแบบประเมินอะไรบ้าง?

Todsapol
โรงเรียนจะต้องให้ข้อมูลต่อผ้ทรงคุณวุฒิที่มาตรวจขั้นที่ ๕ เพื่อขอรับการประเมินให้ได้เครื่องหมาย วูดแบดจ์ อย่างไร ?

โรงเรียนจะต้องให้ข้อมูลต่อผ้ทรงคุณวุฒิที่มาตรวจขั้นที่ ๕ เพื่อขอรับการประเมินให้ได้เครื่องหมาย วูดแบดจ์ อย่างไร ?

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จะเรียกหลักฐานเพื่อ แนบท้าย แบบรายงานผลการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและ ประเมินผลดังนี้                                   

๑. ลส . 13  สำเนาใบแต่งตั้งเป็น ผบ. ลส.

๒. สำเนาวุฒิบัตรแสดงว่าผ่านฝึกอบรมขั้นสูง

๓. ลส . 12  สั่งตั้งกองลูกเสือที่ตนสอนอยู่

ผ้ทรงคุณวุฒิใช้แบบรายงานการตรวจขั้นที่ 5  มาเพื่อให้ทราบแนวพัฒนา และใช้เป็นเครื่องมือ นำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ดังนี้

   

บันทึกการตรวจที่ 1

บัญชีหลักฐานการบริหารงานในกองลูกเสือโรงเรียน

ข้อ

รายการ

มี

ไม่มี

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

 

10

 

 

 

 

 

 

11

12

ลส.12  ใบอนุญาตตั้งกองลูกเสือ

ลส.13  ใบแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา ตามประเภทที่ตรวจ

ลส.6 – 9 ทะเบียนกองลูกเสือ (ตามประเภทที่ขอตรวจ)

สมุดบันทึกการประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

สมุดบันทึกการประชุม นายหมู่ลูกเสือ หรือคณะกรรมการดำเนินงาน หรือคณะกรรมการประจำกอง(ตามประเภทลูกเสือ)

สมุดบันทึกการสอน (สมุดบันทึกการเปิดประชุมกอง)

สมุดบันทึกการวางแผนการฝึกอบรม(แผนการสอนตลอดเทอม)

ลส.3  ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ

ลส.10  หลักฐานการเงิน ลส.19ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

(ตามประเภทที่ขอตรวจ)

เอกสารที่จำเป็นในกองลูกเสือ

·       ... ลูกเสือ

·       กฏกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ

·       ข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ ฯ

·       คู่มือการสอน เงื่อน , เกม ฯ

·       ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

·       ฯลฯ

สถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

อื่น ๆ ตามที่ผู้ตรวจเห็นสมควร

 

 

ข้อเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………

                               ลงชื่อ……………………………………..ผู้ตรวจ             

                                     (………………………………… )

                                                              แบบบันทึกการตรวจที่  2

สาธิตการปิดประชุมกอง

 

รายการประเมิน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

1.      การดำเนินการตามแผนการเปิดประชุมกอง

2.      การแต่งเครื่องแบบลูกเสือและผู้บังคับบัญชา

3.      วิธีการในการจัดกิจกรรมและการให้การฝึกอบรม

4.      อุปกรณ์การสอน

5.      บทบาทของผู้รับการตรวจ

 

 

 

ข้อเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                          ลงชื่อ………………………………..ผู้ตรวจ

                                                                                  (……………………………………)

 

   

บันทึกการตรวจที่ 3

การสาธิตการสวนสนาม

 

รายละเอียดของการสาธิต

ผ่าน

ไม่ผ่าน

1.      การจัดรูปขบวน

2.      เครื่องแบบผู้กำกับ รองผู้กำกับและลูกเสือ

3.      ระเบียบวินัยของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ

4.      อุปกรณ์ที่ใช้

5.      บทบาทและการปฏิบัติกิจกรรมของผู้รับตรวจ

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                             ลงชื่อ………………………………..ผู้ตรวจ

                                                                             (……………………………………)

 

 

 

แบบบันทึกการตรวจที่ 4

การสาธิตการประชุมนายหมู่ลูกเสือ หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

หรือการประชุมคณะกรรมการประจำกองลูกเสือ

 

รายการการสาธิตการประชุม

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สถานที่ที่ต้องประชุม หรือคูหา

อุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็น

·       โต๊ะหมู่บูชา หรืออุปกรณ์ประกอบ

·       ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์

·       พระรูป ร. 6 หรือพระบรมฉายาลักษณ์

·       รูป บี.พี.

·       โต๊ะประชุม

·       ที่วางอาวุธ  ที่วางหมวก  ที่ลงนาม

ขั้นตอนการดำเนินการ

·       พิธีเปิด

·       การเชิญประชุม  ที่ปรึกษาและหารือ

·       การอภิปรายและหน้าที่ผู้ร่วมดำเนินการ

·       การปิดประชุม

·       การบันทึกการประชุม

 

 

 

ข้อเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                              ลงชื่อ……………………………….ผู้ตรวจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Scouting For Boys

คำสำคัญ (Tags)#scouting for boys

หมายเลขบันทึก: 194163, เขียน: 14 Jul 2008 @ 20:32 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 04:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)