แบบฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียน

แบบฝึกที่   1

เรื่อง    การปฐมนิเทศ ทดสอบก่อนเรียนและทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนฝึก

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                          เวลา  2  ชั่วโมง        

 

จุดประสงค์   

                1.  นักเรียนอธิบายขั้นตอนวิธีการฝึก  ข้อตกลงในการฝึกและหลักปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้ถูกต้อง

2.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายและจดบันทึกผลการทดสอบได้

3.  นักเรียนมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรม

คำชี้แจง

แบบฝึกชุดนี้ใช้ฝึกในชั่วโมงเรียนปกติ  1  ชั่วโมงและใช้ฝึกนอกชั่วโมงเรียน  1  ชั่วโมง ดังนี้

ชั่วโมงที่  1   (ในเวลาเรียนปกติ)  ให้นักเรียนศึกษาจุดหมาย  โครงสร้าง  เวลาฝึก   คำชี้แจง

การใช้คู่มือแบบฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย    ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนให้เข้าใจและทดสอบก่อนการปฏิบัติกิจกรรม     

ชั่วโมงที่  2     (เสริมนอกเวลาเรียน)  ให้นักเรียนทดสอบสมรรถภาพทางกาย  โดยเข้ารับ

การชั่งน้ำหนัก    วัดส่วนสูง      และทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ (ICSPFT)   8  รายการนำผลไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ที่กำหนดไว้  โดยทำการทดสอบในชั่วโมงเรียน  4  รายการ  ส่วนที่เหลือทดสอบนอกเวลา

 

หลักการ

 

การจัดทำแบบฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียน    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนซอยพิเศษ สาย ๔ ซ้าย     ได้กำหนดการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียน   

มีการวางแผนกำหนดการไว้ล่วงหน้า    โดยจัดทำเป็นคู่มือการจัดกิจกรรมของครู    ควบคู่ไปกับการใช้แบบฝึกของนักเรียน  ยึดหลักสำคัญคือจัดให้มีการอบอุ่นร่างกายก่อนทุกครั้ง    กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของนักเรียน  กิจกรรมที่กำหนดครอบคลุมสมรรถภาพทางกายทุกด้าน  เริ่มจากกิจกรรมเบาๆ ก่อนในแต่ละครั้งหรือแต่ละวันที่ออกกำลังกาย  กำหนดให้มีกิจกรรมที่หนักสลับเบา   และที่สำคัญคือการออกกำลังกายแต่ละครั้งควรมีวิธีการออกกำลังกายแบบแอโรบิก หรือแบบใช้อากาศอยู่ด้วยเสมอ   เพราะช่วยพัฒนาความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต   ท้ายสุดคือการปฏิบัติกิจกรรมผ่อนคลายและยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้ร่างกายปรับสภาพการทำงานกลับสู่สภาวะปกติทีละน้อย   

จุดมุ่งหมาย

 

เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามคู่มือการจัดกิจกรรมครบทุกแบบฝึก   คาดหวังว่านักเรียนจะมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

มีทักษะพื้นฐานในการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

สามารถปฏิบัติตนในการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองในชีวิตประจำวัน

ได้อย่างถูกต้อง  ปลอดภัย

                4.   ระดับสมรรถภาพทางกายนักเรียนหลังการปฏิบัติกิจกรรมได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น

มีนิสัยรักการออกกำลังกายและปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ