สวัสดีค่ะ วันนี้ พี่อ้อย (ภาวิณี) ในฐานะเจ้าของโครงการพัฒนาระบบ Productivity ได้แวะมาเยี่ยมบล็อกของกรรมการทรัพย์ ฯ เป็นครั้งแรก ก่อนอื่นขอบอกเล่าเรื่องโครงการให้ทราบก่อนนะคะ

~~~0~~~0~~~0~~~0~~~0~~~0~~~0~~~0~~~

ชื่อโครงการ

การบริหารอัตรากำลังทางการพยาบาล งานบริการพยาบาล

 

หลักการและเหตุผล

ท่ามกลางกระแสการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในปัจจุบัน การบริหารการเงินการคลังด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป นับเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการบริหารจัดการของสถานบริการสุขภาพภาครัฐทุกแห่ง  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดบุคลากรโดยการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยเพื่อหาปริมาณของเวลาการพยาบาลได้รับการยอมรับ และใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการพยาบาล   ในปัจจุบันการใช้ระบบการจำแนกประเภทผู้ป่วยเพื่อการจัดอัตรากำลังทางการพยาบาลมีการดำเนินการอยู่หลายประเทศ ในรูปแบบต่างๆกันซึ่งเครื่องมือการจำแนกประเภทผู้ป่วยแต่ละรูปแบบก็มีทั้งที่สร้างขึ้นใหม่หรือดัดแปลงใช้ตามความเหมาะสม การบริหารอัตรากำลังยุคปัจจุบันเน้นการทำให้องค์กรมีความกะทัดรัดบุคลากรมีจำนวนและคุณภาพที่เหมาะสมกับงาน โดยที่ผลสัมฤทธิ์ของงานต้องอยู่ในระดับมาตรฐานหรือกำหนดเหนือมาตรฐาน นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงความสำคัญของต้นทุนค้าใช้จ่ายมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีระบบการประเมินความสามารถในการผลิต ( Productivity) เพื่อควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่าย 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อทบทวนคู่มือการจำแนกประเภทผู้ป่วยให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

2. เพื่อส่งเสริมให้มีระบบการประเมินความสามารถในการจำแนกประเภทผู้ป่วย

วิธีการดำเนินการ

1. จัดให้มีการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานเรื่องทบทวนคู่มือ การใช้เครื่องมือจำแนกประเภทผู้ป่วย

- ศึกษาสภาพปัจจุบัน

- ทบทวนและศึกษาทฤษฏี วิจัยต่างๆ

- พัฒนาการแยกประเภทผู้ป่วย

- ทดลองปฏิบัติ

- ทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติ

2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาล

3. ติดตามผลความถูกต้องของการปฏิบัติ

4.รายงาน และวิเคราะห์ผลการจำแนกประเภทผู้ป่วยทุกไตรมาสต่อผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางการจัดอัตรากำลังให้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน

5. จัดบรรยายวิชาการ เรื่อง Productivityเพื่อศึกษาผลลัพธ์ของหน่วยงาน

6.สรุปผลและจัดทำเอกสาร

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการก่อนดำเนินงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการ ฯ จำเป็นต้องมีข้อมูลการจำแนกประเภทผู้ป่วยที่ชัดเจนและถูกต้อง เที่ยงตรง  เพราะข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่จะนำมาหา Productivity ทางการพยาบาล

1.  มีคู่มือการจำแนกประเภทผู้ป่วย

2.  ร้อยละของพยาบาลที่รับการอบรม

3.  มีการรายงานผลการติดตามประเภทผู้ป่วยทุกไตรมาส

~~~0~~~0~~~0~~~0~~~0~~~0~~~0~~~0~~~

 

แต่มีคำถามเกิดขึ้นว่า ที่ผ่านมาข้อมูลที่พวกเราทำกันทุกหน่วยงานมีความเที่ยงตรงกันมากน้อยเพียงใด พยาบาลแต่ละคนใช้เกณฑ์จำแนกแบบไหน ทำกันอย่างไร  ข้อมูลที่ได้มาจะนำไปใช้งานต่อได้หรือไม่ เหตุเพราะเนื่องจากว่างานบริการพยาบาลมีพยาบาลน้องใหม่มาบรรจุเข้าทำงานจำนวนมากกว่าทุกปี และยังกระจายอยู่ตามหอผู้ป่วยต่าง ๆ   ซึ่งการมองภาพการจำแนกประเภทผู้ป่วยจะมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่คณะกรรมการเป็นห่วงกังวล และอยากหาตัวช่วยหัวหน้าหอผู้ป่วยว่าจะมีวิธีการแลกเรียนรู้วิธีการทำงานในและหอผู้ป่วยได้อย่างไร จึงได้จัดกิจกรรม KM นี้ขึ้น ในวันที่ 9 นี้เองค่ะ  

 

เอาละค่ะ ตอนนี้ถึงเวลาต้องเริ่มโครงการกันแล้วนะคะ

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปก็ได้ฤกษ์จัดกิจกรรมที่คือ จัดให้มีการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานเรื่องทบทวนคู่มือ การใช้เครื่องมือจำแนกประเภทผู้ป่วยของพยาบาลรุ่นพี่ รวมถึงหัวหน้าหอผู้ป่วยทุกท่านที่มีความสำคัญในการช่วยผลักดันให้เกิดกระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจำแนกประเภทผู้ป่วยในหอผู้ป่วยตนเองระหว่างพยาบาลรุ่นพี่กับพยาบาลรุ่นน้อง

 

นำภาพบรรยากาศมาให้ดูกันค่ะ

 

หลังจากวันที่พวกเรา KM การจำแนกประเภทผู้ป่วย มีการตื่นตัวกันมาก ทั้งที่เราแยกประเภทผู้ป่วยมานาน...พวกเรามีการประยุกต์วิธีการทำงานหลายรูปแบบ

อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างยังไม่หยุดนิ่ง  หากใครมีวิธีอะไรบ้าง บอกหน่อยนะคะ

ขอบคุณค่ะ