ผลงานนักเรียน

ชญาดา
คุณธรรมปลูกฝังได้

. ชื่อโครงงาน      เล่านิทานให้น้องฟัง

                                Tale Story  For  Kids

๒. ครูที่ปรึกษา                      นางสิรินิภา   ถาวโรจน์

                                                นางบุษบา          ตันสกุล

๓. ผู้รับผิดชอบโครงงาน

                ๑.   เด็กหญิงอารียา    เฉลิมโรจน์                      ป.๖/๑                                      ประธาน

                ๒.  เด็กหญิงอนัญพร  ปานทน                         ป.๖/๑                                      รองประธาน

                ๓.  เด็กหญิงธนภรณ์   ชูเมียน                           ป.๖/๑                                     รองประธาน                         

                .  เด็กหญิงรุ่งนภา       สุดทองคง                   ป.๕/๑                                    เหรัญญิก

                .  เด็กหญิงอรพิน   เพชรชู                              ป.๕/๑                                    ประชาสัมพันธ์   

                ๖.  เด็กหญิงสลักรัก   แทนบุญ                          ป.๔/๒                                   สวัสดิการ

                .  เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   บุญหวาน                    ป.๕/๒                                   สวัสดิการ

                ๘.   เด็กหญิงณัชชา     สมจิตต์                           ป.๔/๑                                    เลขานุการ            

 

๔.  วัตถุประสงค์                 

                   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี   และจะทรงมีพระชนมายุครบ  ๘๐  พรรษา

                 ๒ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการให้แก่น้องระดับอนุบาล โดยใช้นิทานเป็นสื่อ

                  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและให้น้องๆ ได้รับความสนุกสนานจากการฟังนิทาน

 

๕.  สถานที่และกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน

                 โรงเรียนคุระบุรี หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

                 ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ - มีนาคม ๒๕๕๑

 

๖.  หลักการและหลักธรรมที่นำมาใช้

            พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นมีมากมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณธรรม  เช่น ความสามัคคี  ความขยัน  ความซื่อสัตย์  ความประหยัด  ความใฝ่รู้  ฯลฯ  ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปสู่ความพอเพียงและพระบรมราชโชวาทที่เป็นแรงบันดาลใจให้กลุ่มบัณฑิตน้อยทำโครงงานนี้คือ   “...คนดีทำให้คนอื่นดีได้  หมายความว่าคนดี ทำให้เกิดความดีในสังคม  คนอื่นก็ดีไปด้วย. ความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยาก แต่เป็นไปได้.ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดี  จะทำให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยาก.สำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดี...

                หลักธรรมที่นำมาใช้คือ คุณธรรม ๘ ประการ  ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย   สุภาพ   สะอาด สามัคคี และมีน้ำใจ            

                นิทานคุณธรรม เป็นหนังสือที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและให้แง่คิดในเรื่องคุณธรรมสอดแทรก เพื่อให้คติเตือนใจในการทำความดี ผลของการกระทำที่ไม่ดี  และผลของการทำความดี 

เด็กปฐมวัย เป็นวัยที่ช่างจดจำ  ช่างสงสัย  และชอบเลียนแบบ  ถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังคุณธรรม  การอบรมสั่งสอนในสิ่งที่ดี มีเหตุมีผล ก็จะทำให้การดำเนินชีวิตในช่วงวัยต่อไป เป็นไปอย่างมีเหตุมีผล และมีคุณธรรม   เด็กเล็กๆ (๓-๖ ปี) กับนิทานเป็นสิ่งที่คู่กัน  ดังนั้นการเล่านิทานจึงเป็นสิ่งง่ายต่อการปลูกฝังคุณธรรม  และการคิดอย่างมีเหตุและผล  เพราะนิทานส่วนใหญ่ก็จะสอดแทรกคุณธรรมเพื่อให้เด็กนำไปเป็นแบบอย่างไว้อยู่แล้ว  และการได้ฟัง และคิดตามทุกวันๆ ก็จะสามารถทำให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการคิดดี  ทำดี  แล้วสื่อออกเป็นพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ 

 

๙.  วิธีการดำเนินงาน

                ๑.  ศึกษาจำนวนหนังสือนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม ๘  ประการ  ในห้องสมุดโรงเรียนคุระบุรี

                ๒.  ปรึกษาอาจารย์สิรินิภา  ถาวโรจน์และอาจารย์บุษบา    ตันสกุลจะทำโครงงานเล่านิทานให้น้องฟัง

                ๓.  ปรึกษาอาจารย์พรนิภา  พันธุ์รัตน์  จะมาขอเล่านิทานให้น้องฟังก่อนนอนทุกวัน  ระหว่างเวลา  ๑๒.๓๐  -  ๑๒.๔๕  น.   ตั้งแต่วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  ถึงวันที่    มีนาคม  ๒๕๕๑

 

๑๐.  งบประมาณ

                ,๐๐๐ บาท

        แหล่งที่มาของงบประมาณ

                สพท.พังงา   

 

๑๑.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                ๑.  น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสนุกสนานจากการฟังนิทาน

๒.  น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ     

๓.   น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมคิดและทำในสิ่งที่ดี  มีเหตุผลที่เหมาะสมกับวัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน mae nong pop

คำสำคัญ (Tags)#สพท.พังงา#คุณธรรมปลูกฝังได้

หมายเลขบันทึก: 191195, เขียน: 29 Jun 2008 @ 14:52 (), แก้ไข: 03 May 2012 @ 09:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ดวง
IP: xxx.173.62.253
เขียนเมื่อ 

เก่งมากๆ