ความสำคัญของเกม
   เกมเป็นสิ่งที่สนุกท้าทายมีความหมาย   และเป็นสิ่งที่พึงพอใจของผู้เล่นแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่   คนที่มีทักษะหรือไม่มีทักษะก็ตาม   การเล่นเกมเป็นการสื่อสารที่เป็นภาษาสากล
   เกมสูตรคูณเป็นการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการคูณและการหาร   ทำให้ผู้เรียนคิดคำนวณเกี่ยวกับการคูณและการหารได้คล่องและรวดเร็วความสำคัญของการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
1.ผู้เรียนมีความสำคัญต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง   การเรียนรู้ของผู้เรียนจะได้ผลดีหรือไม่   ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของครูผู้สอน   และการนำกระบวนการ   วิธีการ   ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆไปใช้ประกอบการสอน
2.นวัตกรรมเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน   การนำนวัตกรรมไปใช้ต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอยู่เสมอจึงจะเกิดผลดีต่อผู้เรียน
วิธีการดำเนินการ
    จากการจัดการความรู้วืชาคณิตศาสตร์ของครูพบว่าผู้เรียนคิดคำนวณเรื่องการคูณ-การหารไม่คล่อง   จึงได้มีแนวคิดสร้างเกมสูตรคูณขึ้นมา   โดยศึกษาข้อมูลจากเกมทั่วไป   นำมาคิดดัดแปลงให้ใช้กับสูตรคูณได้   จึงลงมือประดิษฐ์   นำไปทดลองใช้   และได้ปรับปรุงแก้ไขส่วนบกพร่องจนใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ   สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี