แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

การพัฒนาสมรรถนะการเรียนการสอนของอาจารย์ (Teaching and Learning Competency Development for Academic Staff)


Teaching and Learning Competency Development for Academic Staff

หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  เป็นองค์ประกอบที่เป็นหัวใจของการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาทุกแห่ง  ในการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ  อาจารย์ทุกคนในสถาบันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจในองค์ประกอบดังกล่าวเป็นอย่างดี  และสามารถจัดการกับองค์ประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์เก่าแม้จะมีประสบการณ์มาบ้างแล้วในระดับหนึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  ก็ยังต้องการพัฒนาตนเองหรือได้รับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพราะความรู้มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก  ทักษะการเรียนการสอนที่เคยมีอยู่ในอดีต  อาจจะนำมาใช้ในปัจจุบันหรือในอนาคตไม่ได้

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาจารย์ เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้อาจารย์ได้เข้าใจและเพิ่มพูนความรู้ทักษะที่เกี่ยวกับการเรียนและการสอน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันด้านคุณภาพบัณฑิตและการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์

1.        เพื่อให้อาจารย์ได้ทราบถึงนโยบายในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ

2.        เพื่อให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนสมรรถนะด้าน หลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการสอน

3.         เพื่อให้อาจารย์ได้เข้าใจในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

4.        เพื่อให้อาจารย์ได้รับการปลูกฝังคุณค่า ค่านิยม และจรรยาบรรณอาจารย์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.        คณาจารย์ทราบแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย  เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

2.     มีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักสูตร  จิตวิทยาการเรียนการสอน  การเขียนแผนการสอน  เทคนิควิธีการสอน  การออกข้อสอบ หลักการวัดและประเมินผล   อันจะนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

3.        คณาจารย์มีความรู้ในเรื่องระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

4.        คณาจารย์ได้ทำกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน   เป็นผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในวันเสาร์ที่ 19, 26 กรกฎาคม และวันอาทิตย์ที่ 3, 10 สิงหาคม พ.ศ. 2551  ณ ห้อง 19-704 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยสยาม http://www.siam.edu/pr4.php

ค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม (รวมอาหารกลางวัน 4 มื้อ อาหารว่าง 7 มื้อ แฟ้มเอกสาร  แผ่นโปรแกรม) ท่านละ  3,000 บาท(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ผู้ที่เข้ารับการอบรมเกินกว่าร้อยละ 80  ของระยะเวลาการอบรม จะได้รับวุฒิบัตรทุกท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  คุณอัมพร  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน  โทร. 0-2457-0068 ต่อ 134  มือถือ 086-709-5651   e-mail: nora_thai@hotmail.com

วันเสาร์ที่ ๑๙  กรกฎาคม   ๒๕๕๑

๐๘.๐๐ -๐๘.๓๐    น.            ลงทะเบียน

๐๘.๓๐-๐๘.๔๕    น.            พิธีเปิดการอบรม  โดย อธิการบดี

๐๘.๔๕-๐๙.๓๐    น.            บทบาทและภาระหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยสยาม 

โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐      น.            จรรยาบรรณของอาจารย์มหาวิทยาลัยสยาม  โดย รศ.ดร.สัญญา  สัญญาวิวัฒน์

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕     น.            พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐      น.           การประชาสัมพันธ์ การบริการวิชาการ และโครงการสหกิจศึกษา 

โดย รศ.ดร.ธนวดี   บุญลือ

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐      น.            พักรับประทานอาหาร

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐     น.            การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา โดย ดร.บุญส่ง   หาญพานิช          

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕    น.            พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕-๑๖.๓๐    น.            การบริหารชั้นเรียนและจิตวิทยาการสอน  โดย  ดร.บุญส่ง   หาญพานิช

วันเสาร์ที่ ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๑

๐๘.๐๐ -๐๘.๓๐    น.            ลงทะเบียน

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐       น.            การสร้างงานให้สำเร็จและส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กรด้วยการคิด

สร้างสรรค์ทางบวก  ( Cresitive Thinking)

โดย อาจารย์พิเชษฐ์   มุสิกะโปดก

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕     น.            พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐     น.            กลยุทธ์การสอนโดยใช้  Discussion  & Case Study  

โดย ดร. จอมพงศ์    มงคลวนิช

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐      น.            พักรับประทานอาหาร

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐     น.            การพัฒนาและเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสม  โดย ศ.ดร.นิพนธ์   ศุขปรีดี

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕    น.            พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕-๑๖.๓๐    น.            PBL and WIL     โดย  ดร.พยุงศักดิ์    จันทรสุรินทร์

วันอาทิตย์ที่ ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๑

๐๘.๐๐ -๐๘.๓๐    น.            ลงทะเบียน

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐       น.            การวัดผลและการประเมินผล

                                                โดย รศ.ดร. เอมอร  จังศิริพรปกรณ์

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕     น.            พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐     น.            การสร้างแบบทดสอบ

                                                โดย รศ.ดร. เอมอร  จังศิริพรปกรณ์

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐      น.            พักรับประทานอาหาร

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐      น.            การใช้ระบบบริการการศึกษาของคณาจารย์  

 โดย  อาจารย์รัตนา   สุขทิพย์คงคา

๑๔.๐๐-๑๔.๓๐     น.            เทคนิคการตัดเกรดโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

โดย ดร.บุญส่ง  หาญพานิช  และ อาจารย์แพรภัทร   ยอดแก้ว

วันอาทิตย์ที่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๑

๐๘.๐๐ -๐๘.๓๐    น.            ลงทะเบียน

๐๘.๓๐-๑๐.๓๐     น.            หลักสูตรและการเขียนแผนการสอน

โดย พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา   เอื้อวงศ์

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕     น.            พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐     น.            การจัดทำเค้าโครงการสอนและแฟ้มสะสมงานการสอนของอาจารย์ 

โดย พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา   เอื้อวงศ์

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐      น.            พักรับประทานอาหาร

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐     น.            การประกันคุณภาพการศึกษา

โดย พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา    เอื้อวงศ์

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕    น.            พักรับประทานอาหารว่าง  

๑๔.๔๕-๑๖.๓๐    น.            การประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)

โดย พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา    เอื้อวงศ์

 ความเห็น (1)

เรียน ดร.สุภัทรา

ดิฉันพบโครงการนี้โดยบังเอิญ เป็นโครงการที่น่าสนใจมาก อาจารย์จะกรุณาอนุเคราะห์เอกสารการบรรยาย ส่งตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ขอบพระคุณมาก

หวังว่าน่าจะจำclassmate ภิรมย์ ได้นะคะ ที่อยู่นะคะ คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี