แปลงตัวเลขเป็นตัวอักษร

เจอจากบทความของ 9Aum เห็นว่าไม่แน่ใจว่าได้มาจาก php.deeserver.com หรือเปล่า
อยาก credit คนเขียน ใครรู้ช่วยบอกทีครับ

เจอแล้วเก็บไว้ก่อน ไม่รู้ว่าจะได้ใช้เมื่อไหร่ แต่อาจมีประโยชน์สำหรับคนอื่น...
ถ้าจะขอบคุณ ขอบคุณคนเขียนแล้วกัน

num2text.php

CODE
function num2thai($number){
$t1 = array("ศูนย์", "หนึ่ง", "สอง", "สาม", "สี่", "ห้า", "หก", "เจ็ด", "แปด", "เก้า");
$t2 = array("เอ็ด", "ยี่", "สิบ", "ร้อย", "พัน", "หมื่น", "แสน", "ล้าน");
$zerobahtshow = 0; // ในกรณีที่มีแต่จำนวนสตางค์ เช่น 0.25 หรือ .75 จะให้แสดงคำว่า ศูนย์บาท หรือไม่ 0 = ไม่แสดง, 1 = แสดง
(string) $number;
$number = explode(".", $number);
if(!empty($number[1])){
if(strlen($number[1]) == 1){
$number[1] .= "0";
}elseif(strlen($number[1]) > 2){
if($number[1]{2} < 5){
$number[1] = substr($number[1], 0, 2);
}else{
$number[1] = $number[1]{0}.($number[1]{1}+1);
}
}
}
for($i=0; $i $countnum[$i] = strlen($number[$i]);
if($countnum[$i] <= 7){
$var[$i][] = $number[$i];
}else{
$loopround = ceil($countnum[$i]/6);
for($j=1; $j<=$loopround; $j++){
if($j == 1){
$slen = 0;
$elen = $countnum[$i]-(($loopround-1)*6);
}else{
$slen = $countnum[$i]-((($loopround+1)-$j)*6);
$elen = 6;
}
$var[$i][] = substr($number[$i], $slen, $elen);
}
}
$nstring[$i] = "";
for($k=0; $k if($k > 0) $nstring[$i] .= $t2[7];
$val = $var[$i][$k];
$tnstring = "";
$countval = strlen($val);
for($l=7; $l>=2; $l--){
if($countval >= $l){
$v = substr($val, -$l, 1);
if($v > 0){
if($l == 2 && $v == 1){
$tnstring .= $t2[($l)];
}elseif($l == 2 && $v == 2){
$tnstring .= $t2[1].$t2[($l)];
}else{
$tnstring .= $t1[$v].$t2[($l)];
}
}
}
}
if($countval >= 1){
$v = substr($val, -1, 1);
if($v > 0){
if($v == 1 && $countval > 1 && substr($val, -2, 1) > 0){
$tnstring .= $t2[0];
}else{
$tnstring .= $t1[$v];
}
}
}
$nstring[$i] .= $tnstring;
}
}
$rstring = "";
if(!empty($nstring[0]) || $zerobahtshow == 1 || empty($nstring[1])){
if($nstring[0] == "") $nstring[0] = $t1[0];
$rstring .= $nstring[0]."บาท";
}
if(count($number) == 1 || empty($nstring[1])){
$rstring .= "ถ้วน";
}else{
$rstring .= $nstring[1]."สตางค์";
}
return $rstring;
}
?>


CODE
<?
header('Content-Type: text/html; charset=tis-620');
$id = $HTTP_GET_VARS["id"];
echo num2thai($id);
?>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Patrickz - just a developerความเห็น (1)

เดี่ยว
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ลองใส่ค่าเป็น ตามนี้ดูน๊ะครับแล้วจะรู้ว่าเพี้ยน

echo num2thai(2800000.00);