ทำไฟล์ RSS ด้วย ASP.NET

กำลังคิดว่าจะทำ RSS ด้วย ASP.NET คิดว่าของแค่นี้น่าจะมี code เยอะแยะ (ขี้เกียจเขียนนี่) ก็จริงอย่างคาด
เลือกอันนี้มาล่ะกัน ไปเจอมาจาก Building an RSS feed made simple โดยคุณ Jeff


C#
CODE
System;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Text;
using System.Web;
using System.Xml;

namespace UberAspNet.RSS
{
public class NewsWire : System.Web.UI.Page
{
 private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
 {
  Response.Clear();
  Response.ContentType = "text/xml";
  XmlTextWriter objX = new XmlTextWriter(Response.OutputStream, Encoding.UTF8);
  objX.WriteStartDocument();
  objX.WriteStartElement("rss");
  objX.WriteAttributeString("version","2.0");
  objX.WriteStartElement("channel");
  objX.WriteElementString("title", "uberASP.Net NewsWire");
  objX.WriteElementString("link","http://www.uberasp.net/newswire.aspx");
  objX.WriteElementString("description","The latest headlines and articles from the world of ASP.NET, Microsoft's
              Web development platform.");
  objX.WriteElementString("copyright","(c) 2004, POP World Media, LLC. All rights reserved.");
  objX.WriteElementString("ttl","5");
  SqlConnection objConnection = new SqlConnection(ConfigurationSettings.AppSettings["MyConnectionString"]);
  objConnection.Open();
  string sql = "SELECT TOP 10 Title, Summary, ArticleID, PostTime FROM Articles ORDER BY PostTime DESC";
  SqlCommand objCommand = new SqlCommand(sql, objConnection);
  SqlDataReader objReader = objCommand.ExecuteReader();
  while (objReader.Read())
  {
   objX.WriteStartElement("item");
   objX.WriteElementString("title",objReader.GetString(0));
   objX.WriteElementString("description",objReader.GetString(1));
   objX.WriteElementString("link","http://www.uberasp.net/GetArticle.aspx?id=" + objReader.GetInt32(2).ToString());
   objX.WriteElementString("pubDate", objReader.GetDateTime(3).ToString("R"));
   objX.WriteEndElement();
  }
  objReader.Close();
  objConnection.Close();

  objX.WriteEndElement();
  objX.WriteEndElement();
  objX.WriteEndDocument();
  objX.Flush();
  objX.Close();
  Response.End();
 }
}


รายละเอียดเพิ่มเติม ลองไปอ่านบทความ Building an RSS feed made simple แล้วกัน นอกจาก C# แล้วยังมี VB.NET ด้วย

Links อื่นๆ
Create an RSS feed using ASP.NET 2.0

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Patrickz - just a developerความเห็น (0)