โครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เราไม่ใช่คนแปลกหน้าอีกแล้ว ...เรายิ้มและมีคำทักทายให้กันและกัน

โครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงานคณบดี  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เมื่อ วันที่  25-26  กุมภาพันธ์ 2549  ณ โรงแรมกระบี่ มาริไทม์


ความเป็นมา
       เป็นกิจกรรมซึ่งสืบเนื่องมาจากโครงการพัฒนางาน   เรื่อง การวางระบบ competency ของกลุ่มหัวหน้างานสำนักงานคณบดี  ประกอบด้วย  หัวหน้างานคลัง  พัสดุ  การเจ้าหน้าที่  บริหารและธุรการ  และงานนโยบายและแผน    คณะทำงานได้กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2549  ให้กับบุคลากรสำนักงานคณบดีเป็นกิจกรรมการเรียนรู้  13 กิจกรรม  ซึ่งสอดคล้องกับ competency  ตามภาระหน้าที่และผลการประเมินของบุคลากรสนับสนุน

วัตถุประสงค์

         การสัมมนาบุคลากรสำนักงานคณบดี  เป็นโครงการย่อยในแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานคณบดี   มีวัตถุประสงค์หลัก  คือ  เพื่อให้เกิดความสามัคคี  และสร้างการทำงานเป็นทีม

โจทย์ที่ยาก

         ในหลายปีนี้  คณะรับพนักงานเข้าใหม่จำนวนมากเนื่องจากทดแทนคนเกษียณ/ลาออก/โอนย้าย  และการขยายงาน  แม้จะสังกัดสำนักงานคณบดีเหมือนกัน  แต่ การปฏิบัติงานแยกย้ายกันอยู่หลายตึก  เจ้าหน้าที่ห้องสมุดอยู่อาคารเรียนรวม   นักวิชาการอยู่ตึกแพทยศาสตรศึกษา  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่อาคารโรงพยาบาล   บุคลากรส่วนใหญ่อยู่อาคารบริหาร  ไม่ต้องพูดถึง พนักงานขับรถ  ยาม  เจ้าหน้าที่สนาม ซึ่งทำงานเป็นผลัด  และกระจายปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณต่าง ๆ  จึงขาดโอกาสสำหรับทำความรู้จักบุคลากรที่อยู่ต่างหน่วยงาน   นอกจากนี้การกำหนดกิจกรรมสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 133 คน  (จากจำนวนบุคลากรในสำนักงานคณบดีทั้งหมด  360 คน)  ซึ่งแตกต่างกันมากในทุกเรื่อง  พื้นฐานความรู้  อายุการทำงาน  หน้าที่ที่รับผิดชอบ ฯลฯ  เป็นโจทย์ที่ยากมาก ๆ สำหรับคณะทำงาน

การดำเนินงาน
               ในที่สุดคณะทำงานก็กำหนดรูปแบบกิจกรรม  เป็น walk  rally  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและระหว่างหน่วยงาน   จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยแบ่งกลุ่มพูดคุยในประเด็น การสร้างทีมพัฒนางาน  ลูกน้องคนเก่ง   และกำจัดความเสี่ยง   นอกจากนี้ ท่านคณบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้มีบรรยายหลังอาหารเย็น  เรื่อง  การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ  การมุ่งเน้นคุณภาพ  และ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง


สิ่งที่เกินความคาดหวัง
                คณะทำงานขอให้ผู้เข้าสัมมนาบางคน  ช่วยเป็น คุณอำนวย  คุณลิขิต ในการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้   และได้ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคุณอำนวยและคุณลิขิต  ก่อนการเดินทางไปสัมมนา

สิ่งที่เกิดขึ้นและเกินความคาดหวังของคณะทำงาน  คือ  คุณอำนวย มีความตั้งใจสูงมากที่จะทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ   ได้ทำความรู้จักสมาชิกในกลุ่ม   บางคนมอบหมายให้คุณกิจไปคิดประเด็นที่จะนำมาเสนอล่วงหน้า   และบางคนที่กลัวว่า จะมี ความรู้ความเข้าใจในบางเรื่องไม่มากพอ  เช่นเรื่อง ความเสี่ยง  ก็รีบค้นคว้า หาความรู้มาเป็นทุนสำรองให้ตัวเองก่อน

ผลที่ได้รับ

เรียนรู้เรื่อง competency   ผ่านกิจกรรม walk rally    ความประทับใจของคณะทำงานที่สุดจะบรรยายได้ว่า ซาบซึ้งมากเพียงไร   คือ ความร่วมมือร่วมใจของผู้เข้าสัมมนาทุกคน  ไม่เกี่ยงอายุ  เพศ  ตำแหน่งหน้าที่  ทุกคนทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่   มุ่งเป้าหมายคือ  ความสำเร็จ    ภาพกิจกรรม “พายเรือถึงฝั่ง”   เป็นพยานหลักฐานยืนยันได้เป็นอย่างดี

 

-   ได้เรียนรู้เรื่อง  Knowledge Management  ทดลองฝึกปฏิบัติหน้าที่คุณอำนวย  คุณลิขิต  และเกิดโอกาสในการจัดตั้งกลุ่ม  เพื่อดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงงานต่อไป  เช่น กลุ่มเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร

-   ได้พัฒนาตนเอง   ผู้เข้าสัมมนาคนหนึ่งพูดว่า  “ ทำงานในคณะแพทยศาสตร์ มากว่า 20 ปี  ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นเวทีมาเสนอผลงานต่อที่ประชุม  ตื่นเต้นมาก  แต่ก็ภูมิใจที่ทำได้”  

-   สัมพันธภาพระหว่างบุคคลและหน่วยงาน  เป็นความสำเร็จที่เต็มร้อยตามวัตถุประสงค์ของคณะทำงาน    ผู้นำเสนอผลงานท่านหนึ่งรายงานว่า  “ เมื่อมีโอกาสมาคุยกัน  ทำให้เข้าใจว่า  หน่วยงานถัดไปต้องการอะไรหรือเขามีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง”   เมื่อเกิดความเข้าใจเห็นอกเห็นใจกัน  การทำงานร่วมกันก็ราบรื่น  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  รักคณะ  รักหน่วยงาน  รักเพื่อนร่วมงาน

จากเดิมที่แค่คุ้น ๆ หน้า  ไม่รู้ด้วยซ้ำว่า  ทำงานอยู่หน่วยใด    ในวันนี้  เราไม่ใช่คนแปลกหน้าอีกแล้ว  เรายิ้มและมีคำทักทายให้กันและกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM สำนักงานคณบดีความเห็น (4)

วิจารณ์
IP: xxx.57.146.225
เขียนเมื่อ 

นาครับ

ขอต้อนรับครับ   และหวังว่าจะเข้ามาบันทึกทุกสัปดาห์นะครับ

วิจารณ์ พานิช

พี่เม่ย
IP: xxx.113.76.11
เขียนเมื่อ 
ดีใจมากค่ะ ที่ได้อ่านบันทึกของพี่นา เรื่องแรกก็ "เข้ม" ซะแล้ว เรื่องต่อๆไปคงจะ เข้มมมมม.. ขึ้นอีก
   อยากเชื้อเชิญให้พี่สมัครเป็นสมาชิก ชุมชน smartpath ของอาจารย์หมอปารมีด้วยค่ะ ชาวพยา-ธิ จะได้อ่านบันทึกดีๆของพี่ด้วยค่ะ
เมตตา ชุมอินทร์
IP: xxx.12.74.5
เขียนเมื่อ 
ขอต้อนรับ ค่ะ อย่าลืมสมัครเข้าร่วมชุมชนคนเขียน blog ใน มอ. ด้วยนะคะ
วิไลพรรณ ลีลามานิตย์
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

กราบขอบพระคุณอาจารย์วิจารณ์ ที่กรุณาต้อนรับสมาชิกใหม่ค่ะ

ขอบคุณ พี่เม่ย และคุณเมตตา ทีมวิทยากรอบรมการสร้าง blogที่ให้กำลังใจ  แต่เนื่องจากการอบรมเพียงครึ่งวัน  มีประเด็นที่ต้องศึกษาเองอีกมาก  ยังไม่ได้หาข้อมูล/วิธีการสมัครสมาชิก blog ค่ะ ว่าต้องทำอย่างไร  ขอเวลาอีกนิด