ได้รับหนังสือ "แม่สอนไว้ (ฉบับภาพ)"  รวบรวมคำสอนของแม่พุทธทาสภิกขุ   แม่ผู้สร้างคุณูปการแก่วงการพระพุทธศาสนา   จากคุณพจน์  ยังพลขันธ์   เป็นหนังสือเล่มบาง ๆ เพียง 38 หน้า   มี 12 ตอน  

          ตอนที่ 6 มีดังนี้ "การยอมแพ้ไม่ใช่เรื่องของการเสียเกียรติ   ใคร ๆ ก็รักคนที่ยอมแพ้เพื่อให้เรื่องระงับ"

          หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกปี 2544   ครั้งที่ 2 ปี 2548

วิจารณ์  พานิช
 14 มี.ค.49