Teeraporn : ผึ้งนั้น ตัวเพียงน้อยนิด สามารถสร้างรังขนาดใหญได้ฉันใด ข้าพเจ้าจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ฉันนั้น........ฝัน