การจัดการเรียนการสอนบาสเกตบอลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3)  เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะในการเล่นบาสเกตบอลขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง  ข้าพเจ้าได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนบาสเกตบอลแบบมัลติมีเดียเพื่อให้นักเรียนและบุคคลที่สนใจ สามารถเรียนรู้และนำไปฝึกได้จากทางอินเทอร์เน็ต 

1.การกล่าวนำ

2.การบริหารร่างกาย

3.การเคลื่อนที่และการทรงตัว

4.การครอบครองบอล

5.การหมุนตัว

6.การส่งลูกบาสเกตบอล

7.การรับลูกบาสเกตบอล

8.การเลี้ยงบาสเกตบอล

9.การยิงประตูบาสเกตบอล