วิจัยและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน


"คุณธรรม นำความรู้" การพัฒาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับสถานศึกษา และเป็นทางออกสำคัญในการพัฒนาประเทศ ในโอกาสต่อไป เป็นทางเลือกที่สถานศึกษาจะต้องวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

       วันนี้(27 พ.ค.51) ช่วงเช้า 9.00-12.00 น. ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมทดลองนำร่อง จำนวน 4 โรง คือ 1) โรงเรียนสตรีนนทบุรี  2) โรงเรียนมัธยมวัดเขมาภิรตาราม 3) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  และ 4) โรงเรียนปากเกร็ด

       จากรายงานของแต่ละโรงเรียน ได้ข้อสรุปที่สำคัญ ๆ ดังนี้

1.  โรงเรียนสตรีนนทบุรี

คุณธรรมที่มุ่งพัฒนา คือ ความมีวินัย และนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ทดลองกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2551

กิจกรรมการพัฒนา(Treatment) ประกอบด้วย (1)โครงการ “ครูห่วงใยศิษย์”(อบรมก่อนเปิดภาคเรียน โฮมรูม ตรวจเครื่องแต่งกาย  และ อบรมคุณธรรม จริยธรรม) และ (2) โครงการ “รักการอ่าน” (กิจกรรม คือ บันทึกนักอ่าน  ประกวดการอ่าน)

 

2.  โรงเรียนมัธยมวัดเขมาภิรตาราม

คุณธรรมที่มุ่งพัฒนา คือ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ

ทดลองกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2551

กิจกรรมการพัฒนา(Treatment) ประกอบด้วย (1)โครงการ”วัดในโรงเรียน” และ 2) โครงการลดความรุนแรงในสถานศึกษา

 

3.  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

คุณธรรมที่มุ่งพัฒนา คือ ความมีวินัย รับผิดชอบ  การทำงานร่วมกับผู้อื่น เคารพสิทธิของผู้อื่น และใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

กิจกรรมการพัฒนา(Treatment) ประกอบด้วย (1) ชุดกิจกรรมหน้าเสาธง ที่ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยที่หลากหลาย(ฝึกความมีวินัย รวมตัวเข้าแถวอย่างรวดเร็ว วินัยในแถว) และ (2) โครงการวางแผนและพัฒนานิสัยใฝ่เรียนรู้ โดยหัวหน้าระดับเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเป็นรายระดับ แบบทั้งโรงเรียน

 

4.  โรงเรียนปากเกร็ด

คุณธรรมที่มุ่งพัฒนา คือ ความมีวินัย และ จิตสาธารณะ ทำแบบทั้งโรงเรียน

กิจกรรมการพัฒนา(Treatment) ประกอบด้วย (1) ผลิตสื่อการ์ตูนและอบรมโดยครูที่ปรึกษา และ (2) โครงการ “รักการอ่าน” (พัฒนาชุดกิจกรรมสำหรับเด็กปานกลางและอ่อน เพื่อยกระดับคุณภาพและสร้างนิสัยรักการอ่าน)

 

สิ่งที่น่าชื่นชม คือ ทุกโรงเรียน ได้กำหนดเป้าหมายคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา ชัดเจนแล้ว

จุดที่ควรเพิ่มเติม คือ 1) ให้แต่ละโรงเรียน คิดกิจกรรมที่เข้มข้น ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่านครอบครัวมากขึ้น  2) พยามยามลดภาระของครู เช่น การอ่าน/ตรวจบันทึกนักอ่าน อาจให้มีนักเรียนช่วยงาน โดยอาจให้นักเรียน ม.ปลายที่เก่ง ๆ  หรือ การตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน ม.ต้น อาจจะให้นักเรียน ม.ปลายเป็นผู้ตรวจในตอนเช้าหรือคอยเตือนน้องที่หน้าประตูโรงเรียน(จะช่วยให้พี่ เรียบร้อยมากขึ้นด้วย)  และ 3) ควรประเมินสภาพปัจจุบัน แล้วจำแนกคุณภาพนักเรียน ตามตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ชัดเจน เช่น มีนักเรียนที่มีวินัย ระดับดีมาก กี่คน  ระดับดี กี่คน  ระดับพอใช้ กี่คน หรือ ระดับควรปรับปรุง กี่คน โดยอาจให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ประเมิน อนุญาตให้ใช้ดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาได้ แต่ทุกคน ต้องอธิบายได้ว่า “มีวินัย ระดับ ดีมาก... คืออย่างไร”   “ระดับ ดี...คืออย่างไร” เป็นต้น

 

ที่ประชุมได้ตกลงร่วมกันที่จะใช้ช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ผ่าน G2K โดย ขอให้ทุกโรงเรียนสมัครเป็นสมาชิก G2K แล้วเปิดบันทึก เรื่อง “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียน....” หลังจากนั้น ให้แต่ละโรงเรียน เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือเล่าผลงานตนเองเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนทดลองนำร่องทุกโรง มีนวัตกรรมที่คมลึกและสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่โรงเรียนอื่น ๆ ในอนาคต ต่อไป(ในชั้นของการขยายผล)

หมายเลขบันทึก: 184777เขียนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2008 15:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 01:54 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (8)

สวัสดีคะ อาจารย์สุพักตร์

รู้สึกดีใจคะ ที่อาจารย์ได้แนะนำ GotoKnow.org ใช้เป็นพื้นที่เสมือนสำหรับระบบการศึกษาไทยคะ

และดิฉันขอเรียนเชิญอาจารย์ร่วมเขียนบันทึก AAR การใช้งาน GotoKnow.org เนื่องในโอกาส GotoKnow.org ครบรอบ 3 ปีคะ

หากอาจารย์พอมีเวลา รบกวนเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งาน GotoKnow.org เพิ่มเติมสักนิดนะคะ

ขอบคุณคะ

 • ขอบคุณมากครับ คุณมะปรางเปรี้ยว
 • ผมใช้เป็นพื้นที่ในการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในลักษณะนี้ น่าจะ O.K ใช่ไหมครับ
 • ช่องทางนี้ ช่วยงานผม ในการนิเทศ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศได้เยอะเลยครับ...ช่วยเสริมการบรรยาย "ภาคพื้นดิน" ได้เยอะเลย
 • ขอบคุณ Gotoknow ด้วยความจริงใจครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์

 • ครูอ้อยกำลังทำวิธี เกี่ยวกับการสอนควบคู่กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยค่ะ
 • หวังว่า  งานวิจัยนี้จะได้ผ่านตาอาจารย์ในเร็ววันนี้ค่ะ
 • ยินดีครับ ครูอ้อย
 • นำประเด็นไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ หรือจะถามผ่านช่องทาง G2K นี้ ก็จะเป็นประโยชน์ในวงกว้างครับ

เรียนอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง

ดิฉันได้พบกับตัวจริงเสียงจริงของท่านที่โรงเรียนหอวัง (การนำเสนองานวิจัย) เมื่อปี 2549 ดิฉันได้ยินและประทับใจคำว่า "ต้องการเห็นงานวิจัยจิตสาธารณะ" ตั้งแต่นั้นมาดิฉันได้ค้นหาและศึกษาคำว่า "จิตสาธารณะ" ตลอดมา และได้นำมาใช้กับโรงเรียนบ้านนอกที่ดิฉันอยู่ ต่อสู้ฝึกเด็ก ๆ มา จนถึงปัจจุบันโรงเรียน(ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู)เห็นความสำคัญได้จัดทำ "โครงการนักเรียนจิตสาธารณะโดยชุมชนมีส่วนร่วม" กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำของ สพท.พิษณุโลก เขต 3 ค่ะ มีเกร็ดเล็กน้อยที่พอเผยแพร่บ้างที่ www.krukimpbmind.com มาจากคำว่า (pbmind= public mind) แต่ก็ยังมองไปอย่างสับสนว่า "จิตสาธารณะที่ฉันให้ความสนใจมานาน จะไปได้ราบรื่นอย่างไร" ดิฉันจะติดตามงานวิจัยที่หน้านี้เสมอค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นพวรรณ พงษ์เจริญ (ครูคิม)

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สพท.พิษณุโลก เขต 3

เรียน ครูคิม

 • ดีใจครับที่ได้เจอกันในช่องทางนี้
 • เรื่องจิตสาธารณะ เป็นสิ่งที่ต้องคิดอย่างเป็นระบบ จะช่วยลดปัญหาการเห็นแก่ตัวของเยาวชนได้
 • ในการจัดกิจกรรม ผมคิดว่า น่าจะเน้นบูรณาการผ่านวิชาต่าง ๆ เช่นวิชาพระพุทธศาสนา(กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา)  วิชาวิทยาศาสตร์(ชมรม อย.น้อย  นักสืบสายน้ำ ฯลน)  วิชาสุขศึกษา(รณรงค์เพื่อแก้ปัญหาโรคระบาดตามฤดูกาล) วิชาเกษตร(การปลูกสวนป่า   จัดทำถนนสายดอกไม้ ฯลฯ)  ซึ่งจะมีการประเมินผลและให้คะแนนอย่างเป็นระบบ จริงจัง ในชั้นต้นเด็กอาจทำเพื่อคะแนน  นาน ๆ เข้า จะทำจนเป็นนิสัย
 • เด็กทุกคน ควรตอบตนเองได้ว่า "วันนี้ ได้ทำอะไรเพื่อเพื่อน ครู โรงเรียน  สังคม หรือชุมชน บ้าง-มีการจดบันทึกทุกวัน)

สวัสดีค่ะ อาจารย์

กำลังคิดหาวิธีการเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนอยู่ค่ะ เมื่อได้มาเจออาจารย์ ณ ที่นี้ ทำให้ได้รับการเติมเต็มทั้ง

ด้านความรู้ ความคิดและวิธีการดำเนินการที่มีประโยชน์มากค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท