นางสาวสุชาดา  ทิพรัตน์

กองแผนงาน 

สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หาดใหญ่  สงขลา

โทร 074 282069

http://google.com