สมบูรณ์ 

กองการเจ้าหน้าที่

มอ.

หาดใหญ่  สงขลา

90110