ร่างหนังสืออย่างไรดี วันนี้อยากเก็บความรู้เกี่ยวกับการร่างหนังสือมาฝากกัน และสิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถร่างหนังสือได้ง่ายขึ้น ก็คือต้องทำความเข้าใจหลักของการร่างหนังสือก่อน ลองอ่านดูนะคะเผื่อว่าจะได้นำไปใช้ประโยชน์และช่วยให้ร่างหนังสือได้ง่ายขึ้น        

  ข้อความ /เนื้อหาของหนังสือ

                          คือ  เนื้อหาสาระที่ต้องการจะให้ผู้รับได้ทราบข้อความในหนังสือจะต้องชัดเจนเข้าใจง่ายและมีสาระครบถ้วน เนื้อหาในหนังสือราชการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

          1.ส่วนเหตุ

          2.จุดประสงค์

          3.สรุป

    1. ส่วนเหตุ   เป็นส่วนเริ่มต้นของเนื้อหา เป็นข้อความที่กล่าวถึงสาเหตุที่มีหนังสือไป หรือแจ้งให้ผู้รับทราบว่าหน่วยงานของผู้เขียนจะทำอะไร หรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น

           คำที่ใช้ขึ้นต้นเนื้อความ

      ? ในกรณีที่เป็นเรื่องใหม่    ขึ้นต้นด้วยคำว่า ด้วย หรือ เนื่องด้วย เช่น

          ด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหนังสือราชการ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 1 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

     ? ในกรณีที่เป็นเรื่องที่เคยติดต่อกันมาก่อน

        ขึ้นต้นด้วยคำว่า ตาม ตามที่ หรือ อนุสนธิ

         ปิดท้ายด้วยคำว่า  นั้น

    ? ในกรณีที่มีการอ้างอิงหนังสือฉบับเดิมด้วย

        ขึ้นต้นด้วยคำว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง

        ปิดท้ายด้วยคำว่า ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้น หรือ ความทราบแล้วนั้น

เช่น

        ตามหนังสือที่อ้างถึงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์อัตราค่าตอบแทน...........ของโรงพยาบาล..............เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำประกาศ  ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

          " คำที่ไม่ควรเขียนในหนังสือราชการ เช่น บัดนี้ บัดนั้น ให้ใช้คำว่า ในการนี้ แทน

               คำที่มักสับสนในการเขียนหนังสือราชการ คือ คำว่า ไปยัง กับ มายัง   วิธีการใช้ให้ยึดผู้ใช้เป็นหลัก

2. จุดประสงค์     

               เป็นข้อความในย่อหน้าที่ 2 ที่นับว่ามีความสำคัญ เพราะเนื้อความจะกล่าวถึงจุดประสงค์ของหนังสือฉบับนั้น ซึ่งจะต้องเขียนให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้รับหนังสือทราบว่าผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างไร เช่น

        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านการ....................เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ ……….    ในวันที่ 8 กันยายน 2549   เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

               ในกรณีที่มีจุดประสงค์หลายประการ ควรแยกจุดประสงค์เป็นรายข้ออย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อการทำความเข้าใจและการนำไปปฏิบัติ

     3. สรุป

                เป็นส่วนสุดท้ายของการเขียนเนื้อหา ควรจะย่อหน้าบรรทัดใหม่ เริ่มต้นด้วยคำว่า  จึง แล้วตามด้วยข้อความที่บอกถึงจุดประสงค์ (ข้อความที่สรุปนี้จะต้องให้สัมพันธ์กับจุดประสงค์ในตอนต้น) เช่น

              { ในกรณีที่ต้องการเพียงให้ผู้รับได้รับทราบเนื้อหาในหนังสือ อาจใช้ว่า   

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                     จึงเรียนมาเพื่อทราบ

              { ในกรณีที่ต้องการเพียงให้ผู้รับดำเนินเรื่องตามขั้นตอนต่อไป อาจใช้ว่า     

                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

                     จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

             { ในกรณีที่ต้องการให้ผู้รับตัดสินใจในเรื่องที่ปรากฏในหนังสือ อาจใช้ว่า

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

                                     เมื่อได้ทราบถึงส่วนประกอบของหนังสือกันแล้วว่ามี ทั้งหมด 3 ส่วน คือ ส่วนเหตุ จุดประสงค์ และสรุป  ตามที่ได้อธิบายและยกตัวอย่างไว้ข้างต้น ครั้งต่อไปของการร่างหนังสือก็คงไม่ยากอย่างที่คิดแล้วค่ะ