คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ได้เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ในอนาคต คณะกรรมการทั้ง 2 ประเภทนี้ น่าจะมีบทบาทมากขึ้น หรือได้รับการพัฒนาหรือขยายบทบาทให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นที่การศึกษา 

แม้ว่า คณะกรรมการทั้ง 2 ประเภทนี้ ได้จัดให้มีขึ้นทั่วประเทศมาร่วม 4-6 ปี แล้ว  แต่บทบาทในการช่วยขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ก็ยังไม่หนักแน่นเท่าที่ควร  ผมขอใช้บล็อกนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนปัญหา หรือแนวทางการพัฒนาที่ควรจะเป็น ระหว่างสมาชิกที่สนใจนะครับ

ในวาระแรกนี้ เรามารู้จักกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนนะครับ ซึ่งทุกสถานศึกษาในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นรัฐ หรือเอกชน จะต้องมีคณะกรรมการชุดนี้ ทุกสถานศึกษา

 

(ในครั้งต่อไปจะนำเสนอ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา   หลังจากนั้น จะเป็นแนวคิด  แนวปฏิบัติ และปัญหาการทำงาน หรือ แนวทางการพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ 2 ประเภทนี้ เรื่อยไปครับ)

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ ใคร...มีหน้าที่อย่างไร

---------------------------

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดขึ้นตาม มาตรา  38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  รวมทั้งอำนาจหน้าที่การบริหารงานบุคคลที่จะเกิดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

1.   กำกับการดำเนินการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฏหมาย  กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

2.   ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการกิจการด้านต่างๆของสถานศึกษา

3.   มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ตามที่กฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากำหนด

4.   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย  ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

     องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

 

ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน 9 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน ประกอบด้วย

         1. ประธานกรรมการ

                2. กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  จำนวนหนึ่งคน

         3. กรรมการที่เป็นผู้แทนครู              จำนวนหนึ่งคน

         4. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน      จำนวน 1 คน

  5. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     จำนวนหนึ่งคน

  6.กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า     จำนวนหนึ่งคน

          7.กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่  จำนวนหนึ่งรูป หรือหนึ่งคน สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจำนวน สองรูป หรือสองคน สำหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่

   8.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งคนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจำนวนหกคนสำหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่

   9.ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ