การประชุมวิชาการ รพ.บ้านตาก เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ผ่านพ้นไปแล้ว ดิฉันขอ AAR ในฐานะผู้จัดโปรแกรมและเป็นวิทยากรคนหนึ่งดังนี้

ความคาดหวัง

   ๑.ต้องการให้การประชุมวิชาการครั้งนี้ดำเนินไปตามแผนที่วางไว้  
   ๒.ต้องการไปเห็น รพ.บ้านตากที่มีชื่อเสียงด้าน KM   
   ๓.ต้องการสร้างความคุ้นเคยกับทีมเบาหวาน รพ.บ้านตากให้มากขึ้น 

สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง

   ๑.ข้อ ๑ และข้อ ๓ ที่คาดไว้ได้บางส่วน ข้อ ๒ ได้ทั้งหมด
   ๒.ความเป็นกันเองของคุณหมอพิเชฐ บัญญัติ ผอ.รพ.บ้านตาก
   ๓.การดูแลอย่างดีจากคุณเกศราภรณ์ ภักดีวงศ์และทีมงาน
   ๔.มีการถ่ายทำ VDO ตลอดการประชุม และกล้องสามารถฉายภาพการสาธิตขึ้นจอได้ 
      ช่วยให้ผู้เข้าประชุมเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
   ๕.ได้ idea เรื่องการผลิตครีมทาเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน (รพ.บ้านตากผลิตแล้ว) 
   ๖.ได้ไปเห็น "ต้นไม้กลายเป็นหิน" ได้ไปกราบศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินและพระบรมธาตุ 

สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง

   ๑.เริ่มประชุมได้ช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากผู้เข้าประชุมต้องเดินทางมาไกล
   ๒.ไม่มีแพทย์มาร่วมประชุมเลย และผู้เข้าประชุมบางส่วนมาประชุมเพียงวันแรกวันเดียว
   ๓.การบรรยายบางหัวข้อใช้เวลาเกินไปมาก จึงต้องปรับเวลาและเนื้อหาของหัวข้ออื่นใหม่

สิ่งที่ควรปรับปรุง

   ๑.ตกลงกับวิทยากรเรื่องเนื้อหาและเวลาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
   ๒.ทำความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายและความต้องการ (และ commitment) ของเขาให้มากกว่านี้

สิ่งที่ดิฉันจะดำเนินการต่อ

   ๑.คุยกับทีมวิทยากรเพื่อปรับปรุงหัวข้อและขอบเขตเนื้อหาของโปรแกรมนี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
   ๒.ประสานกับผู้ที่ติดต่อเชิญให้จัดการประชุมครั้งต่อไป (รพ.บางน้ำเปรี้ยวและ รพ.บ้านโพธิ์)
      เพื่อวางแผนการจัดประชุมให้มีความคุ้มค่ายิ่งขึ้น
   ๓.อาจพิจารณาจัดทำ VCD การบรรยายเพื่อจำหน่าย 
   ๔.ติดตามความก้าวหน้าของเครือข่ายเบาหวานของจังหวัดตาก 

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙