ความเป็นมาและความสำคัญ

                จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ในรายวิชาฟิสิกส์ พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการคำนวณ โดยเฉพาะการ คูณ-หาร

เลขทศนิยม เนื่องจากนักเรียนไม่กล้าคิด ไม่กล้า

ที่จะหาคำตอบ กลัวคำตอบผิดและนักเรียนมอง

ว่าเป็นเรื่องยาก จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละชั่วโมงต้องใช้เวลามาก

ในการอธิบายและยังส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนในเรื่องของการคำนวณต่ำ

        ครูผู้สอนจึงได้ คิดหาวิธีการหรือ   เทคนิคในการแก้ปัญหาดังกล่าว  เพื่อสร้างทัศนะคติที่ดีให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนกล้าคิด กล้าที่จะหาคำตอบมีความมั่นใจ และมีความชำนาญมีทักษะในการคิดคำนวณเรื่องการคูณ-การหารเลขทศนิยมดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยคำนวณ

ขั้นตอน/วิธีการ

การคูณเลขทศนิยม

1. ให้พิจารณาเลขจำนวนนับ ยกเว้น เลขศูนย์ (0) ที่อยู่หน้าจำนวนนับ โดยให้คูณเฉพาะเลขจำนวนนับ

2. เมื่อได้ผลลัพธ์จากการคูณ ให้พิจารณาตำแหน่งของทศนิยมของโจทย์เป็นหลักแล้วค่อยใส่จุดทศนิยมในคำตอบ โดยให้ผลลัพธ์ในหลักหน่วยเป็นตำแหน่งที่ 1 หลักสิบเป็นตำแหน่งที่ 2 หลักร้อยเป็นตำแหน่งที่ 3 ขึ้นไปเรื่อยๆ

เช่น    0.12  x  0.2  =  ?

วิธีการ

                1. พิจารณาที่ 12 x 2  = 24

                2. โจทย์ข้อนี้มีทศนิยม 3 ตำแหน่ง เพราะฉะนั้น 4 หลักหน่วยเป็นตำแหน่งที่ 1 , 2 หลักสิบเป็นตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งที่ 3 ไม่มีให้ใส่เลข 0 แล้วเติมจุดทศนิยม (. )แล้วเขียนเลข 0 หน้าจุดทศนิยม  คำตอบคือ 0.024

การหารเลขทศนิยม

                1. ทำเลขทศนิยม 0.00 aให้อยู่ในรูปของ

       a x 10n  จะได้  a x 10-3

                2. ใช้หลักการหารเลขเศษส่วนและ

       เลขยกกำลัง

                เช่น        =  ?

     วิธีการ

                1. เขียนให้อยู่ในรูป a x 10n   ได้

                 2. ใช้หลักการหารเลขเศษส่วนและเลขยก 

         กำลัง โดยการหารเลขยกกำลังให้นำเลขชี้

         กำลังลบกัน เพราะฉะนั้น (-3 ) ( -1 )  = 

         (-3 ) + (1 )คำตอบ คือ -2 ผลลัพธ์ของเลขยก

         กำลังคือ 10-2 สำหรับ   =  27

        เพราะฉะนั้น คำตอบ คือ  27  x 10-2   หรือ  

         0.27

ปัจจัยความสำเร็จ

                1. ความรู้พื้นฐานของนักเรียนในเรื่องการคูณ-การหารเลขเศษส่วนและเลขยกกำลัง

                2. ความสนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้น ของนักเรียน

                3. สื่อ / ใบงาน / แบบฝึกหัด

                4. ระยะเวลา

 

ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ

                1. นักเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณ

เรื่องการคูณ-การหารเลขทศนิยมดีขึ้น

                2. นักเรียนมีทัศนะคติในการคำนวณ

เลขทศนิยมที่ดีขึ้น

                3. นักเรียน

มีความมั่นใจ

ในการคิดคำนวณ

มากขึ้น