ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะวิทย์ มหิดล (2)

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้มีการถามถึงความคาดหวังว่า หากท่านเป็น นักศึกษา ผู้ปกครองของนักศึกษา ผู้ใช้หรือนายจ้างของบัณฑิต บุคลากร ผู้บริหาร จะคาดหวังอะไรจากคณะ

 

ถ้าผมเป็นนักศึกษา

-           อยากได้ระบบการเรียนรู้ที่เป็นอิสระ มีเวลาเรียนรู้ด้วยตนเอง

-           ถ้าได้ข้างต้นแล้ว ก็ไม่อยากให้มีการ lecture มากนัก เพราะศึกษาเองได้

-           สามารถเข้าถึงสื่อการเรียน การสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้สะดวก

-           อยากมีโอกาสฝึกฝนเรื่องอื่นๆ เช่น ทักษะการเสนอผลงาน ทักษะการใช้ EndNote ทักษะการเขียน (academic writing) นอกเหนือจากเนื้อหาวิชา

 

ถ้าผมเป็นผู้ปกครอง

-           อยากให้คณะดูแลสุขภาพเด็กให้ดี มีระบบบริการสุขภาพที่ดี

-           อยากให้สร้างระบบการเรียนรู้ที่ประหยัด แต่มีประสิทธิภาพ

-           อยากให้สร้างความมั่นใจว่าถ้าเรียนจบ จะมีงานทำ

 

ถ้าผมเป็นผู้ใช้หรือนายจ้างของบัณฑิต

-           อยากได้บัณฑิตที่มี multi-potential คือมีศักยภาพหลายด้าน

-           อยากได้คนที่ดี ไว้ใจได้

-           อยากได้คนที่เชื่อมั่นในตนเอง ยืนด้วยขาตนเองได้ แต่ก็เคารพผู้อื่นเป็น

 

ถ้าผมเป็นบุคลากร

-           ระบบการทำงานที่เป็นอิสระ ไม่จุกจิก แต่เน้นที่ผลงาน

-           อยากได้ระบบข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย ครอบคลุม

-           คณะสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือภายในในการวิจัย โดยเฉพาะระหว่างอาจารย์รุ่นใหม่ และมีเกณฑ์การจัดสรรทุนที่เน้นที่อาจารย์ใหม่ โดยใช้ระบบการให้งบประมาณแบบเปิด

-           สร้างระบบเครื่องมือส่วนกลางให้เป็นระบบเปิด มีระบบการจัดหาเครื่องมือใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกกลุ่ม

-           ใช้ประโยชน์จากผู้มีความสามารถ หรือผู้นำที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งบริหาร เพื่อการพัฒนาที่ก้าวกระโดด

 

ถ้าผมเป็นผู้บริหาร

-           คณะพัฒนาระบบการประเมินผลนักศึกษาระดับ ป.เอก, ป.โท ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (เรื่องนี้ผมจะขยายความที่หลัง)

-           ควรพัฒนาหลักสูตรให้ flexible ไม่ใช่สอนตาม table of contents ในหนังสือ, ควรลด  lecture-based teaching ลง

-           ประยุกต์ระบบการเรียน ป.เอก ในอังกฤษ มาใช้แทนแบบสหรัฐอย่างที่เป็นอยู่ (จะเล่าที่หลัง)

-           สร้างระบบการเรียนรู้และการวิจัยแบบ   multi-disciplines (เคยยกตัวอย่างใน http://gotoknow.org/blog/kmforall/140278)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM for Mahidol University Communityความเห็น (0)