ชุดที่ 2

บัตรคำสั่ง

บัตรคำสั่ง

 

ศูนย์ที่  2  เรื่อง  ส่วนประกอบและหน้าที่ของลำต้น

สาระที่  1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  ( ว  1.1 )

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

 

 

นักเรียนอ่านบัตรคำสั่ง  และปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

         1.  เลือกประธานกลุ่มเพื่อทำหน้าที่บริการและดำเนินกิจกรรม

2.   ทำแบบทดสอบก่อนเรียน  แล้วตรวจคำตอบจากบัตรเฉลย

3.  จับคู่คนเก่งกับคนอ่อนช่วยกันอ่านบัตรเนื้อหาให้ละเอียด

4.  จดบันทึกสาระที่สำคัญและที่นักเรียนสนใจ

5.  ร่วมกันอภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็นในเนื้อหา

6.  อ่านบัตรคำถามอย่างละเอียดถี่ถ้วน   แล้วตอบคำถามในแบบฝึกปฏิบัติ

7.   ตรวจคำตอบจากบัตรเฉลย

8.  ทำแบบทดสอบหลังเรียน  ตรวจคำตอบจากบัตรเฉลย  ให้คะแนน

9.  เสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นใส่ซองให้เรียบร้อย  ยกเว้นกระดาษคำตอบ 

        หรือแบบฝึกปฏิบัติ    เตรียมไปเรียนศูนย์การเรียนต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยชั้นเรียน

คำสำคัญ (Tags)#บัตรคำสั่ง

หมายเลขบันทึก: 170358, เขียน: 11 Mar 2008 @ 17:16 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 17:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

แบบทดสอบก่อนเรียน

ศูนย์ที่  2  เรื่อง  ส่วนประกอบและหน้าที่ของลำต้น

สาระที่  1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  ( ว 1.1 )

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         ชั้นประถมศึกษาปีที่  4.

 

คำชี้แจง    นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  

1.  ข้อใดเป็นส่วนประกอบของลำต้น

     ก.  ตา   ข้อ   ปล้อง

     ข.  ใบ    ยอด    ปล้อง

     ค.  ยอด   ดอก   ใบ

     ง.  ปล้อง   เมล็ด   ราก   

4.  ลำต้นของพืชชนิดใดมีหน้าที่สะสมอาหาร

     ก.  มันแกว

     ข.  แห้ว

     ค.  กระชาย

     ง.  มันสำปะหลัง

2.  ลักษณะของลำต้นเป็นอย่างไร

     ก.  ใช้ขยายพันธุ์

     ข.  สร้างที่อยู่อาศัยได้

     ค.  มีปล้องและข้ออย่างเดียว

     ง.   ส่วนใหญ่เจริญขึ้นสู่อากาศ

5.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของลำต้น

      ก.  ช่วยชูกิ่ง  ก้าน  ดอก

      ข.  เป็นทางผ่านของอาหาร

      ค.  เป็นทางผ่านของน้ำและแร่ธาตุ

      ง.  เป็นทางเข้า ออกของออกซิเจน

3. พืชในข้อใดที่มีลำต้นตั้งตรงและแข็งแรง

     ก.  ขิง   ข่า   แห้ว

     ข.  อ้อย  ข้าวโพด  มะเขือ

     ค.  มะพร้าว   มะม่วง   มะไฟ

     ง.  โกศล   ดาวเรือง   มะลิ

6.  ลำต้นของพืชชนิดใดช่วยในการ

     ขยายพันธุ์

      ก.  มันแกว

      ข.  โกศล

      ค.  ตำลึง

      ง.  มะพร้าว

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน  ศูนย์ที่  2  ( ต่อ )

 

7.  พืชในข้อใดลำต้นสามารถสร้างอาหาร

     ได้

      ก.  กระบองเพชร

      ข.  หัวแครอท

      ค.  เผือก

      ง.  ผักระเฉด

9.  ส่วนประกอบใดของพืชที่ทำหน้าที่ เปรียบ

      ได้กับท่อน้ำในบ้าน

      ก.  ราก

      ข.  ดอก

      ค.  ใบ

      ง.  ลำต้น

8.  พืชชนิดใดบ้างที่มีลำต้นใต้ดิน

      ก.  ข้าว   อ้อย   ข้าวโพด

      ข.  แครอท   มันแกว  หัวไชเท้า

      ค.  เผือก   แห้ว   กระเทียม

      ง.  ตำลึง   ฟักทอง   บวบ

10.  ลักษณะลำต้นของพืชในข้อใดเป็น

        เถาเลื้อย

         ก.  ข้าว   อ้อย  ข้าวโพด

         ข.  บวบ   ตำลึง   ฟักทอง

         ค.  เผือก   แห้ว   กระเทียม

         ง.  แครอท   มันแกว  หัวไชเท้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนเมื่อ 

แบบทดสอบหลังเรียน

ศูนย์ที่  2  เรื่อง  ส่วนประกอบและหน้าที่ของลำต้น

สาระที่  1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  ( ว 1.1 )

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         ชั้นประถมศึกษาปีที่  4.

 

คำชี้แจง    นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

 

1.  พืชในข้อใดที่มีลำต้นตั้งตรงและแข็งแรง

     ก.  ขิง   ข่า   แห้ว

     ข.  อ้อย  ข้าวโพด  มะเขือ

     ค.  มะพร้าว   มะม่วง   มะไฟ

     ง.  โกศล   ดาวเรือง   มะลิ

4.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของลำต้น

      ก.  ช่วยชูกิ่ง  ก้าน  ดอก

      ข.  เป็นทางผ่านของอาหาร

      ค.  เป็นทางผ่านของน้ำและแร่ธาตุ

      ง.  เป็นทางเข้า ออกของออกซิเจน

2. ลักษณะของลำต้นเป็นอย่างไร

     ก.  ใช้ขยายพันธุ์

     ข.  สร้างที่อยู่อาศัยได้

     ค.  มีปล้องและข้ออย่างเดียว

     ง.   ส่วนใหญ่เจริญขึ้นสู่อากาศ

5.  พืชชนิดใดบ้างที่มีลำต้นใต้ดิน

      ก.  ข้าว   อ้อย   ข้าวโพด

      ข.  แครอท   มันแกว  หัวไชเท้า

      ค.  เผือก   แห้ว   กระเทียม

      ง.  ตำลึง   ฟักทอง   บวบ

3. ข้อใดเป็นส่วนประกอบของลำต้น

     ก.  ตา   ข้อ   ปล้อง

     ข.  ใบ    ยอด    ปล้อง

     ค.  ยอด   ดอก   ใบ

     ง.  ปล้อง   เมล็ด   ราก 

6.  ลักษณะลำต้นของพืชในข้อใดเป็น

        เถาเลื้อย

         ก.  ข้าว   อ้อย  ข้าวโพด

         ข.  บวบ   ตำลึง   ฟักทอง

         ค.  เผือก   แห้ว   กระเทียม

         ง.  แครอท   มันแกว  หัวไชเท้า

 

                                            

     แบบทดสอบหลังเรียน  ศูนย์ที่  2  ( ต่อ )

 

7.  ลำต้นของพืชชนิดใดมีหน้าที่สะสม

     อาหาร

     ก.  มันแกว

     ข.  แห้ว

     ค.  กระชาย

     ง.  มันสำปะหลัง

9.  ลำต้นของพืชชนิดใดช่วยในการ

     ขยายพันธุ์

      ก.  มันแกว

      ข.  โกศล

      ค.  ตำลึง

      ง.  มะพร้าว

8.  พืชในข้อใดลำต้นสามารถสร้างอาหาร

     ได้

      ก.  กระบองเพชร

      ข.  หัวแครอท

      ค.  เผือก

      ง.  ผักระเฉด

10. ส่วนประกอบใดของพืชที่ทำหน้าที่

       เปรียบได้กับท่อน้ำในบ้าน

       ก.  ราก

       ข.  ดอก

       ค.  ใบ

       ง.  ลำต้น

 

 

 

 

 

เขียนเมื่อ 

บัตรเนื้อหา

ศูนย์ที่  2  เรื่อง  ส่วนประกอบและหน้าที่ของลำต้น

สาระที่  1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  ( ว 1.1 )

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

                                                     ลำต้น

      ลำต้น  เป็นส่วนของพืชที่ตั้งตรงและแข็งแรง  ประกอบด้วย  ข้อ  ปล้องและตา  มีทั้งอยู่เหนือพื้นดินที่งอกขึ้นสู่อากาศ  เพื่อชูใบ  ดอกให้ได้รับแสง  และที่อยู่ใต้ดิน

 

 

 

                         

                    ลำต้นบนพื้นดิน                                     ลำต้นที่อยู่ใต้ดิน

 

         ลักษณะลำต้นที่อยู่บนดิน  มีความแตกต่างกัน    บางชนิดลำต้นตั้งตรงมีความแข็งแรง  เช่น  มะขาม  มะพร้าว  มะม่วง  สน  เป็นต้น  บางชนิดมีลำต้นเป็นเถาเลื้อยตามพื้นดินหรือเลื้อยไปเกาะตามสิ่งต่าง ๆ  เช่น  ฟักทอง  บวบ  ตำลึง เป็นต้น

 

 

 

 

                                               ลำต้นตั้งตรงและแข็งแรง

                                                                                            

บัตรเนื้อหา  ( ต่อ )

                                                  ลำต้นเป็นเถาเลื้อย

 

 

 

 

 

            ส่วนประกอบของลำต้น  มี

      ข้อ  คือบริเวณลำต้นที่ใบงอกออกมา  เห็นรอยต่อเป็นระยะ 

      ปล้อง  คือบริเวณลำต้นที่อยู่ระหว่าง  ข้อ  2   ข้อ                                                       

       ตา  มีลักษณะเป็นตุ่มเล็ก    อยู่ตรงข้อหรือซอกใบซึ่งสามารถเจริญเป็นกิ่งหรือดอกได้   ตาที่อยู่ปลายสุดของลำต้น  เรียกว่า  ตายอด  ตาที่อยู่ข้างลำต้นหรือง่ามใบเรียก  ตาข้าง

ตาที่เจริญไปเป็นใบเรียก  ตาใบ   ตาที่เจริญไปเป็นดอกเรียก  ตาดอก  และตาที่เจริญไปเป็นทั้งใบและดอก  เรียก  ตารวม                                                 

                                                                                                                            

                                                                                   ข้อ                                                                                   

                                                                                

                                             ปล้อง                                                ตา    

                                                                                                            

             ข้อสังเกต  เพื่อให้รู้ว่าส่วนของพืชที่อยู่ในดินเป็นรากหรือลำต้น

   คือ  ถ้าเห็นข้อและปล้อง  แสดงว่า  เป็นลำต้น  ถ้าเห็นว่าไม่มีข้อและ

   ปล้องแสดงว่าเป็นราก              

  

เขียนเมื่อ 

บัตรคำถาม

ศูนย์ที่  2  เรื่อง  ส่วนประกอบและหน้าที่ของลำต้น

สาระที่  1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  ( ว 1.1 )

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

                      ตอนที่  1   คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  

                  1.  หน้าที่โดยตรงของลำต้นมีอะไรบ้าง

2.      ลำต้นประกอบด้วยส่วนใดบ้าง

                    3.   พืชชนิดใดสร้างอาหารได้ด้วยลำต้น

                    4.   พืชที่มีลำต้นใต้ดิน เจริญขนานไปกับพื้น มีข้อและปล้องสั้น ๆ คืออะไร

5.      ลำต้นพืชชนิดใดบ้างที่เปลี่ยนไปเป็นมือยึดเกาะ

                                   *****************************

ตอนที่  2.  คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย   P  หน้าข้อที่ถูกและใส่

เครื่องหมาย  O  หน้าข้อที่ผิด

                     ........  1.  ลำต้นของพืชประกอบด้วย  ข้อ  ปล้องและตา

                     ........  2.  ตายอดเป็นบริเวณที่มีการเจริญเติบโตทำให้ลำต้นยาวขึ้น

                     ........  3.  ลำต้นทำหน้าที่พิเศษสะสมอาหาร  ได้แก่  กล้วย

                     ........  4.  ฟักทองมีลำต้นสามารถเปลี่ยนไป ยึดเกาะหลักใกล้เคียงได้  

                     ........  5.  ต้นผักกระสังมีสีแดงเพราะน้ำหมึกสีแดงไหลจากลำต้นสู่ราก

                     ........  6.  อ้อยขยายพันธุ์ได้ด้วยเมล็ด

                     ........  7.  เผือก  และแห้ว  มีลำต้นสะสมอาหารอยู่ใต้ดิน

                     ........  8.  ปล้องเป็นส่วนของพืชอยู่ระหว่างข้อ  2  ข้อ

                     ........  9.  มันฝรั่งมีลำต้นเหนือพื้นดินที่เป็นเถาเลื้อย

                   ........ 10.  หน้าที่โดยตรงของลำต้นคือ  ชูกิ่ง  ก้าน  ใบ  ดอก  ให้ได้รับแสง 

 

                          แบบฝึกปฏิบัติ

ศูนย์ที่  2. ส่วนประกอบและหน้าที่ของลำต้น

 

                         ตอนที่  1.   

1  .................................................................................................

                ..................................................................................................

2.  ..................................................................................................

3.  ..................................................................................................

4.  .................................................................................................

5.  ………………………………………………………………

            ตอนที่  2.

                     ........  1. 

                     ........  2.

                     ........  3. 

                     ........  4.

                     ........  5. 

                     ........  6.

                     ........  7.

                     ........  8.

                     ........  9.

                   ........ 10.

 

 

                ชื่อ  ...............................................  เลขที่ .......  ชั้น ป.

เขียนเมื่อ 

บัตรเฉลย

 

ศูนย์ที่  2  เรื่อง  ส่วนประกอบและหน้าที่ของลำต้น

สาระที่  1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  ( ว 1.1 )

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                      ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

                             ตอนที่  1.

       1.  ชู  กิ่ง  ก้าน  ใบ  และดอกให้ได้รับแสง  และเป็นทางลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ  

2.  ข้อ  ปล้อง  และตา  

         3.  กระบองเพชร

         4.  ขิง  ข่า

         5.  ตำลึง  ฟักทอง  บวบ

                    ตอนที่  2.

            P……  1.

              P……  2.

              O……  3.

              P ……4.

              O …… 5.

              ….O …..  6.

              P…..   7.

              P    8.

              O ….  9.

              ….P …10.

 

               

บัตรเฉลย

 

ศูนย์ที่  2  เรื่อง  ส่วนประกอบและหน้าที่ของลำต้น

สาระที่  1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  ( ว 1.1 )

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

1.  ก.          2.  ค.          3.  ค.          4.  ข.          5.  ง.

    6.  ข.           7.  ก.           8.  ค.          9.  ง.        10.  ข.

                                          

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

1.  ค.          2.  ค.          3.  ก.          4.  ง.          5.  ค.

6.  ข.           7.  ข.          8.  ก.          9.  ข.          10. ง.