บัตรคำสั่ง

 

ศูนย์ที่  2  เรื่อง  ส่วนประกอบและหน้าที่ของลำต้น

สาระที่  1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  ( ว  1.1 )

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

 

 

นักเรียนอ่านบัตรคำสั่ง  และปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

         1.  เลือกประธานกลุ่มเพื่อทำหน้าที่บริการและดำเนินกิจกรรม

2.   ทำแบบทดสอบก่อนเรียน  แล้วตรวจคำตอบจากบัตรเฉลย

3.  จับคู่คนเก่งกับคนอ่อนช่วยกันอ่านบัตรเนื้อหาให้ละเอียด

4.  จดบันทึกสาระที่สำคัญและที่นักเรียนสนใจ

5.  ร่วมกันอภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็นในเนื้อหา

6.  อ่านบัตรคำถามอย่างละเอียดถี่ถ้วน   แล้วตอบคำถามในแบบฝึกปฏิบัติ

7.   ตรวจคำตอบจากบัตรเฉลย

8.  ทำแบบทดสอบหลังเรียน  ตรวจคำตอบจากบัตรเฉลย  ให้คะแนน

9.  เสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นใส่ซองให้เรียบร้อย  ยกเว้นกระดาษคำตอบ 

        หรือแบบฝึกปฏิบัติ    เตรียมไปเรียนศูนย์การเรียนต่อไป