กมนทรรศน์51

แบบประเมิน

   แบบประเมินการปฏิบัติงาน

ของนางสาวกมนทรรศน์ ขวัญกิจเวโรจน์

ความคิดเห็น

  - นักศึกษาเป็นผู้มีความกระตือรือร้น อาสาช่วยงานเสมอ มีความคล่องตัวเมื่อได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติ เรียนงานเร็ว กล้าพูดกล้าทำ

  - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเข้ากับเพื่อนร่วมงาน เช่น นักศึกษาฝึกงานที่มาจากสถาบันอื่น หรือ แม้แต่พวกพี่ๆที่ทำงานก็สามารถเข้าหาได้ดี

ข้อเสนอแนะ

  - บางครั้งนักศึกษาจะลากลับสถาบันบ่อยครั้งซึ่งอาจทำให้เสียโอกาสและเวลาในการฝึกงานไป เพราะเนื่องจากนักศึกษาจะต้องไปทำกิจกรรมบางอย่างกับทางมหาลัยเลยมีข้อคิดเห็นว่าถ้าจัดว่าเป็นช่วงของการฝึกงานแล้วน่าจะให้เวลานักศึกษาได้ฝึกอยู่ที่สถาบันหรือที่ทำงานให้มากเพราะจะเกิดประโยชน์กับตัวนักศึกษามากกว่า

     ขอบคุณค่ะ

 ( สุพินดา แตงแก้ว )

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของกมนทรรศน์ความเห็น (0)