ระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการพัฒนาสถานศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศ

สารสนเทศที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

           ปัจจุบันระบบสารสนเทศมีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชน เพราะทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานย่อมต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในหน่วยงานทั้งสิ้น  ซึ่งถ้าข้อมูลเหล่านั้นจัดเก็บให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและนำมาใช้ได้ง่าย  ย่อมทำให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
         สารสนเทศที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่ประกอบด้วย(1) ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา1)      มีระบบเครือข่ายภายในพื้นที่ในสถานศึกษา 2)      มีระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 3)      มีซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในสถานศึกษาที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 4)      มีการจัดห้องเรียนที่หลากหลาย เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนอัจฉริยะ5)      มีระบบการบำรุงรักษาและความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    การนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา    หน่วยงานมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสถานศึกษาแต่ครอบคลุมทั้งสถานศึกษา มีเฉพาะภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องสำนักงาน  ระบบอินเตอร์ยังไม่รองรับกับความต้องการ เนื่องจากที่ตั้งของหน่วยงานอยู่นอกเขตพื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน  ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในสถานศึกษาที่อยู่ในข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์  (2) ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เรียน1)   ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในรูปแบบที่หลากหลาย ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และได้ทำกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามความสนใจของผู้เรียน 2)   ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเรียนรู้ สามารถสร้างสรรค์และนำเสนอผลงาน ที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 3)   ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด การนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา    ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  แต่มีบางส่วนเท่านั้นที่มีโอกาสได้ทำกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายตามความสนใจ นอกเหนือจากในบทเรียน  เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องอุปกรณ์  และการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ส่วนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านเทคโนโลยีฯนั้น พบว่าอยู่ในระดับพอใช้  ยังพบผู้เรียนบางส่วนที่มีพฤติกรรมเลียนแบบสื่อโทรทัศน์ เช่น การนำคลิปวีดิโอลามก เข้ามาในสถานศึกษา การมีสื่อละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ในครอบครอง  ฯลฯ(3) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ1)    จัดให้ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน2)    ส่งเสริมการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยสอนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้3)      ให้บริการทางวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา4)      สนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนการสอน 5)      ระบบงานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน 6)      มีบุคลากรรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง การนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา    ครูผู้สอนได้รับการส่งเสริมพัฒนาและมีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีและสื่อการศึกษาทั้งในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการพัฒนาสื่อเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้  โดยการจัดสรรงบประมาณบางส่วนในการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  มีการนำระบบสารสนเทศมาบริหารจัดการเรื่องการวัดผลประเมินผล  มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านนี้(4) สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ1)    ผู้สอนมีแผนจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือและการจัดการเรียนรู้ตามแผนฯที่กำหนด 2)      ผู้สอนจัดรูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย 3)    ผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 4)      ผู้สอนเป็นแบบอย่างและสอนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยคำนึงถึงกฎหมาย คุณธรรม และจริยธรรม การนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา    ครูผู้สอนใช้สื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  มีสื่อและวิธีการสอนที่หลากหลาย  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  เช่น การใช้ห้องเรียนอัจฉริยะในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต  การจัดทบทวนการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ห่วงโซ่อาหาร โดยใช้ไพ่ เลียนแบบเกมส์ยูกิ  กิจกรรมเลี้ยงหนอน ในกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตเป็นขั้นๆของสัตว์  เป็นต้น 

        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (1)

จอย ห้อง 05 ไทยโฮเต็ล
IP: xxx.172.201.197
เขียนเมื่อ 

ขายน้ำยาผมร่วงคี  ดิฉันเข้ามาในบล๊อคคุณเห็นคุณคิ้วต่ำเลยประชาสัมพันธ์นำยาปลูกผม เห็นผลใน  1สัปดาห์น๊ะค๊ะ แล้วจะหล่อ  ติดต่อ  โทร. 089562332

     ปล.  กรุณาเคาะประตูห้องด้วยถ้าไปหาดิฉันด้วยตนเองลดครึ่งราคา