โครงการศึกษาพัฒนาการเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริ

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

 

  กรอบแนวคิดของกิจกรรมหนึ่งไร่พอเพียง
กรอบแนวคิดของการดำเนินศูนย์การเรียนรู้คือการหาเกษตรกรที่มีความขยันหมั่นเพียร พร้อมทำตามพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีอาหารกินรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ทำกิจกรรมในสิ่งที่ตนกินและกินในสิ่งที่ตนเองทำ โดยเริ่มต้นจากการปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์ ผสมผสานกันในพื้นที่หนึ่งไร่ เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือก/อาสาเป็นศูนย์การเรียนรู้  ดำเนินกิจกรรมรูปแบบของหนึ่งไร่สัก 2-5 รูปแบบในโอกาสต่อไป ในจะใช้ศูนย์การเรียนรู้เป็นที่แลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนาต่อยอดสู่เกษตรทฤษฏีใหม่เป็นลำดับขั้นไป
ขณะเดียวกันในระยะเริ่มแรก ของการดำเนินกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ จะเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรใกล้เคียงได้ทำการทดลอง กิจกรรม หนึ่งไร่พอเพียงอีก 5 จุด ในพื้นที่ไม่ไกล จากศูนย์การเรียนรู้ มากนัก ในแต่ละจุดการเรียนรู้ทำกิจกรรมปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์รายละไม่เกินหนึ่งไร่  การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จะใช้จุดที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นที่นัดหมาย
ความสำเร็จของกิจกรรมการปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์ผสมผสานในพื้นที่หนึ่งไร่ เป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องปรับตัวอย่างมาก การว่างงานจะไม่เกิดขึ้น เพราะเกษตรต้องมีความขยันทำงาน หมั่นสังเกต หมั่นจดบันทึกลงในสมุด “วิจัยชาวบ้าน หนึ่งไร่พอเพียง”
โครงการศึกษาพัฒนาการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการและเหตุผล
ปัญหาความยากจนของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายรัฐบาลดำเนินการแก้ไขกันมาอย่างต่อเนื่อง  คนส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในภาคการเกษตร  ในแต่ละปีหลังจากการทำนาปีเสร็จ  จะมีการย้ายถิ่นเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว เป็นเช่นนี้มาช้านาน  เหตุปัจจัยของการเคลื่อนย้ายถิ่นเนื่องจากสภาพทางกายภาพ  ดินเป็นทราย ขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดการบริหารจัดการน้ำฯ สภาพทางสังคม เกษตรกรขาดปัญญาเพื่อการเรียนรู้การผลิตทางการเกษตรที่สามารถเลี้ยงตนเองได้
“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอก รองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง  สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม  แต่คนส่วนมาก มองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป ”
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่องและสอดรับกับการพัฒนาของจังหวัดอำนาจเจริญ อันจะนำมาสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน โครงการศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  การสร้างองค์ความรู้หนึ่งไร่พอเพียง จะเป็นจุดเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของเกษตรกร  อันจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นลำดับขั้นต่อไป ตามแนวทางทฤษฏีใหม่
วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การทำการเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฏีใหม่
2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการการสังเกต  การจดบันทึก  การวิเคราะห์สภาพของการทำการเกษตร ฯ (เป็นนักวิจัยชาวบ้าน)
3. ลดการเคลื่อนย้ายไปหางานทำนอกภาคการเกษตร
4. เพื่อรองรับการพัฒนาสู่การทำเกษตรทฤษฏีใหม่ในลำดับขั้นต่อไป

พระราชดำรัชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..
"..
การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกิน
และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน
หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง.."

           

ที่มา : www.porpoang.org

         
 
 
 


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการศึกษาพัฒนาการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 16795, เขียน: 25 Feb 2006 @ 15:26 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)