แนวทางการตรวจสอบภายในสถานศึกษา

นางเยาวเรศ
ระยะเวลาการเก็บรักษาเงินและอำนาจในการเก็บรักษา

  

วงเงินและระยะเวลาเก็บรักษาเงินคงเหลือ เก็บได้ไม่เกินอำนาจของสถานศึกษาและระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด 

          ระยะเวลาการเก็บรักษาเงิน

                  1. เงินรายได้แผ่นดิน ให้นำส่งอย่างน้อยเดือนละครั้ง หากวันใดมีเงินรายได้แผ่นดินเกิน 10,000.- บาท ให้นำส่งคลังอย่างช้าไม่เกิน 7 วันทำการ

                  2. เงินนอกงบประมาณที่ได้รับ เช่น เงินรายได้สถานศึกษา ส่วนที่เกินวงเงินเก็บรักษา, เงินประกันสัญญา,เงินบริจาค ให้นำฝากคลังเดือนละครั้ง

          อำนาจในการเก็บรักษา

                  1. เงินอุดหนุนทั่วไป ให้เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 2 ประเภท คือ ประเภทออมทรัพย์และประเภทกระแสรายวัน กรณีที่ตั้งหน่วยงานไม่มีธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจให้เปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์อื่นได้ ส่วนการเก็บเงินสดไว้ในตู้นิรภัย เพื่อสำรองจ่าย ณ ที่ทำการ โรงเรียนสังกัดกรมสามัญเดิม เก็บได้ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000.- บาท (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.7/3360 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2541 ซึ่งกรมสามัญศึกษา (เดิม) เป็นผู้ขอตกลง) ส่วนโรงเรียนสังกัด สปช.(เดิม) ให้นำฝากธนาคารทั้งจำนวน

                  2. เงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บรักษาเงินสดไว้ ณ

ที่ทำการได้ วงเงินไม่เกิน 20,000.- บาท และนำฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจในวงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท ส่วนที่เหลือให้นำฝาก สพท. เพื่อนำฝากคลัง (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0526.9/23499

ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2543 ซึ่ง สปช.(เดิม) เป็นผู้ขอตกลง)

                  3. เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ

                      3.1 เงินลูกเสือและเงินเนตรนารี ให้นำฝากธนาคารตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ

                      3.2 เงินยุวกาชาด ให้นำฝากธนาคารตามประกาศคณะกรรมการบริหาร โดยไม่ให้เก็บเงินสดในมือ

                      3.3 เงินรายได้สถานศึกษา

โรงเรียน/สพท.

วงเงินสำรองจ่าย ณ

โรงเรียนไม่เกินวันละ

วงเงินฝากธนาคาร

-  โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน

-   โรงเรยนที่มีนักเรียนเกิน 120 คนขึ้นไป

 

20,000  บาท

30,000  บาท

30,000  บาท

ไม่เกิน 1 ล้านบาท

                      ทั้งนี้ โรงเรียนที่มีการจัดอาหารกลางวัน (ที่มิได้มาจากเงินงบประมาณ) ให้มีวงเงินสำรองจ่าย ณ โรงเรียนได้เพิ่มอีกไม่เกินวันละ 20,000.-  บาท

                      สำหรับเงินรายได้สถานศึกษาส่วนที่เกินวงเงินเก็บรักษา ดำเนินการ ดังนี้

                                1. โรงเรียนให้นำเงินรายได้สถานศึกษาส่วนที่เกิน ฝาก สพท.

                                2. โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกกับสำนักงานคลังโดยตรง ให้นำเงินรายได้สถานศึกษาส่วนที่เกินฝากกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลัง (ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/383 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549)

                      วงเงินเก็บรักษาตามระเบียบของเงินแต่ละประเภทที่กำหนดไว้นั้น เป็นการกำหนดวงเงินอย่างสูง ในการเก็บรักษาจริงสถานศึกษาควรคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมด้วย            

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยตรวจสอบภายใน สพท.สงขลา เขต 1

คำสำคัญ (Tags)#ระยะเวลาการเก็บรักษาเงินและอำนาจในการเก็บรักษา

หมายเลขบันทึก: 166941, เขียน: 23 Feb 2008 @ 15:27 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 21:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

แวะมาอ่านเกร็ดความรู้ครับ

เขียนเมื่อ 
  • แวะเข้ามาอ่าน ได้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเงินมากขึ้นเลยค่ะ
  • ที่โรงเรียน เวลาประชุมประจำเดือน  ผอ. ท่านก็จะแจ้งค่าใช้จ่าย ทุกอย่างให้คณะครูทราบทุกครั้ง    ก็มีผลดีมาก เช่น เราทราบว่าค่าน้ำและไฟ ติดลบ คณะครูก็ช่วยกันใช้อย่างประหยัดมากขึ้น  รวมทั้งไปบอกเด็กนักเรียนให้ช่วยกันด้วย
  • ขอบคุณสำหรับ ข้อมูลดีๆ แบบนี้ค่ะ