ICT กับการเรียนรู้

เมื่อครูตระหนักดีว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทโดยตรงกับการสร้างความรู้ สามารถนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งใช้เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนที่จำกัดอยู่เพียงในหนังสือเป็นความรู้จากโลกกว้างแล้ว ครูเริ่มพานักเรียนออกไปเรียนรู้โลกกว้างด้วยกัน สิ่งหนึ่งที่เป็นช่องทางออกไปสู่โลกกว้างได้ก็คืออินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว เป็นแหล่งความรู้ ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้มากและรวดเร็ว ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร ความคิดเห็นต่างๆ ทำให้ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีรวมทั้งสังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของมนุษยชาติ ทั้งนี้ ICT มิได้จำกัดอยู่เพียงคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเท่านั้น ยังมีโทรทัศน์ วีดีทัศน์ และเครื่องมือ ICT อื่นๆ อีกที่สามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทำให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียนได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของครูที่จะเลือกใช้เครื่องมือเพื่อทำให้นักเรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีกระบวนการ การเรียนรู้สู่โลกกว้างจากความพยายามของครูและนักเรียนในโรงเรียนทำให้เกิดภาพความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างชัดเจนในโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ก็คือครูมีความกระตือรือร้น นักเรียนมีความสนุกสนาน ครูและนักเรียนเรียนรู้สิ่งต่างๆ ร่วมกันผ่านเครื่องมือ ICT มีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันมากยิ่งขึ้น นักเรียนคนละห้อง คนละชั้นเรียนที่เคยแยกกันเรียนอย่างเด็ดขาด ก็หันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน รุ่นพี่มาแนะนำรุ่นน้อง เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่เป็นกันเอง แม้แต่ครูที่ยังไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีก็ยินดีรับคำแนะนำการใช้เครื่องมือ ICT จากนักเรียน ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ว่า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์พร้อมจะก้าวต่อไปอย่างมั่นใจกับโครงการโรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้