ขมิ้นเป็นพืชผักที่มีคุณสมบัติเป็นพืชสมุนไพร เป็นพืชสมุนไพรที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรเป็นจำนวนมาก เนื่องจากราคาในขณะนี้ อยู่ในเกณฑ์ที่สูง แต่ราคาขมิ้นก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพขมิ้นด้วยโดยราคาขมิ้นที่ดีที่สุดคือ ขมิ้นแพ ซึ่งต้องมีเทคนิคในการปลูกด้วย นายวิเชียร ดำคงแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว  ผู้รับผิดชอบตำบลลานข่อย ได้ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

ณ. วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองเต่า ม.5 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง   ประจำปีงบประมาณ 2550 และได้เกิดองค์ความรู้ใหม่จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่องการปลูกขมิ้นให้ลงหัวเป็นแพสวยงามและได้ราคาดีด้วยการเตรียมดินโดยการไถหรือขุดให้ดินร่วนซุย และทำร่องเป็นแถวให้ลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักคลุกเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  ป้องกันโรคหัวเน่า แล้ววางหัวพันธุ์ขมิ้น 1แง่งต่อ1หลุม ระยะห่างระหว่างต้น25-30เซนติเมตร แล้วกลบบาง ๆ ไม่ต้องให้น้ำถ้าปลูกในช่วงต้นฤดูฝนเมื่อขมิ้นอายุ 3-4เดือนกำจัดวัชพืชโดยการดายหญ้าแล้วใส่ปุ๋ยเคมีสูตร13-13-21อัตรา  50  กิโลกรัม  ต่อไร่

การเก็บเกี่ยว เมื่อขมิ้นชันอายุ9-12เดือน ผลผลิตต่อไร่  2.5-3 ตัน/ไร่