เมื่อวานบุคลากรทุกคนได้ร่วมกันกำหนดสมรรถนะของกลุ่มงาน  ในส่วนสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะถูกกำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยว่าทุกคนต้องมี   จึงมาร่วมพิจารณาเฉพาะสมรรถนะประจำกลุ่มงาน  ซึ่งกลุ่มงานบริการวิชาการได้เลือกมาทั้งหมด 11 สมรรถนะ   ใน 11 สมรรถนะนี้แต่ละงานให้เลือกเพียง 4 สมรรถนะ  ส่วนงาน ก.พ.เครือข่าย มข.ได้พิจารณาเลือก คือ

  1. การดำเนินงานเชิงรุก   -เล็งเห็นปัญหาปรือโอกาสและพร้อมลงมือจัดการกับปัญหานั้น ๆ
  2. ความถูกต้องของงาน  ปฏิบัติงานถูกต้อง ครบถ้วน ลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น
  3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่นและปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณ์แลดล้อมเปลี่ยนไป
  4. ความเข้าใจผู้อื่น       -  รับฟังเข้าใจของผู้มารับบริการ

  อย่างไรก็ตามจะมีการประชุมปรึกษาหารือกันต่อไป  ทั้งในระดับกลุ่มงาน และผู้บริหารว่าสิ่งที่เลือกนั้นสอดคล้องหรือเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  รวมทั้งรายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับด้วยค่ะ / น้อง