การศึกษาต่อปริญญาโท

ข้าพเจ้ามีความยินที่ได้เข้าศึกษาต่อปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาตร์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒในปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อปริญญาโทภาคพิเศษนอกเวลางาน
เป็นจำนวนมากทำให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนหันมาเปิดทำการสอนเป็นจำนวนมากอันทำให้เม็ดเงินสะพรั่งเป็นจำนวนมากทั้งด้านสถานศึกษาที่เปิดทำการสอนอาจารย์ผู้สอนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการสอนการที่ผู้คนตื่นตัว
ศึกษาต่อปริญญาโทกันมากจะทำให้คนไทยเรามีคุณภาพสูงขึ้นแต่ทั้งนี้สถานศึกษา
จะต้องควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานด้วยเพื่อยกระดับคุณภาพให้
ทัดเทียมกับต่างประเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เมธายุทธนาโยธินความเห็น (0)