การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS ที่มีผลต่อภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกรรมกับกรุงเทพมหานคร

GFMIS  ยอมาจาก  Government Fiscal Management Information System   ซึ่งรัฐบาล  จะใช้ GFMIS เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการคลังภาครัฐ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการคลัง   และปรับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไดอย่างทันท่วงที GFMIS ไดถูกออกแบบจัดสร้างระบบบริหารงานการคลังภาครัฐของประเทศไทย อย่างสมบูรณ์แบบ ในด้านรายรับ รายจ่าย การกูเงิน เงินคงคลัง บัญชีการเงินแบบเกณฑ์คงค้าง บัญชีสินทรัพย์ถาวร บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร  แบบ Single Entry  ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ การอนุมัติ การเบิกจ่าย การปรับปรุง และการติดตามการใช้งบประมาณที่เน้นการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แบบ Output – Outcome  โดยเป็นการสร้างฐานข้อมูลกลางดานการเงินการคลังภาครัฐ แบบ Matrix และ Online Real Time  โดยมอบหมายให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด  (มหาชน)  รับผิดชอบออกแบบและก่อสร้างระบบโดยวิธี  Built- Transfer- Operte (BTO)   ในวงเงิน 1,400,000,000 บาท  และให้ทุกหน่วยงานเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2547  แบบ online – rcal time
                        ระบบการเงินการคลังของประเทศได้เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นการลงทุนของประเทศที่จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านั่นคือ  จะทำให้ระบบราชการมีความคล่องตัวขึ้นมาก ความชัดเจน การบริการประชาชน ทำให้ประชาชนผู้ติดต่อราชการมีความคล่องตัวและสะดวกขึ้นในด้านการเงิน   ที่สำคัญที่สุดคือระบบความโปร่งใส   ความสามารถในการสร้างจุดเปรียบเทียบ (benchmark) หรือมาตรฐานตัวเลขราคา เพราะระบบ GFMIS เป็นระบบที่สามารถดึงข้อมูลได้หลายมิติ   ไม่ว่าจะเป็นมิติของกระทรวงจากส่วนกลาง หรือมิติของจังหวัดทั้งระบบ หรือรายกระทรวง หรือแม้กระทั่งประวัติบุคลากร  ระบบจากการจัดซื้อจัดจ้างที่จะสร้างมาตรฐานราคาขึ้น และระบบการเบิกจ่ายเงินระหว่างภาครัฐและเอกชน  ในที่สุดแม้กระทั่งการขายสินค้าของบริษัทหนึ่งให้ราชการ  หน่วยใดก็ตามสามารถตรวจสอบราคา ลักษณะสินค้า ได้ในรายละเอียด
                        วิธีการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ จากวิธีการแบบเดิมที่อาจมีช่องว่างให้เกิดการทุจริต  รวมทั้งการเบิกจ่ายที่ล่าช้า สู่แนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement)   โดยมีการกำหนดรหัสพัสดุใหม่ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน UNSPSC การกำหนดรายละเอียดผู้ขาย (Vendor) และกลุ่มผู้ขาย รวมถึงการจัดทำรายละเอียดคุณสมบัติพัสดุ เพื่อรองรับการกำหนดราคากลางของพัสดุ การจัดทำงบประมาณ การวิเคราะห์ราคาการวิเคราะห์ผู้ขาย การบริหารพัสดุ และก่อให้เกิดความโปร่งใส  ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยในส่วนที่ระบบ GFMIS จะเชื่อมต่อกับระบบ G-Procurement
                                   
                       
ปรับปรุง ขั้นตอน วิธีการ เพิ่มความรวดเร็ว ลดเอกสาร ลดระยะเวลาในการรับจ่ายเงิน ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จากการใช้เงินสดและเช็คเป็นหลักในปัจจุบัน เป็นการรับจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt/Payment) ที่ใช้การโอนเงินเข้าสู่บัญชีคู่สัญญา ข้าราชการ ลูกจ้าง บัญชีส่วนราชการและบัญชีเงินคงคลัง เพื่อเข้าสู่มิติใหม่ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการภาคเอกชนที่ดำเนิน ธุรกรรมกับภาครัฐ อันทำให้ต้นทุนของภาคเอกชนฯและราคาสินค้าพัสดุลดลงในที่สุด
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS 
1.      การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน
2.      เข้าสู่ระบบ G-Procurement/การจัดซื้อตามระเบียบปกติ
2.1      ประกาศรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2  ผู้ขายลงทะเบียนและเสนอราคา
2.3  ประเมินเปรียบเทียบราคาที่ผู้ขายเสนอกับราคากลาง
3.      การบันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง
3.1  บันทึกการสั่งซื้อสั่งจ้าง
3.2  บันทึกรับรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง
3.3  บันทึกรายการตั้งเบิกเพื่อขอให้จ่ายเงิน
4.      ประมวลผลเพื่อนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้บริหาร
5.      การตั้งเบิก :  บันทึกรายการตั้งเบิกเพื่อขอให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินและเพื่อให้ระบบการลงบัญชีเพื่อรับรู้ค่าใช้จ่าย/เจ้าหนี้ตามเกณฑ์คงค้าง
การจ่ายเงิน :  กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้คู่สัญญา/เจ้าหนี้ของส่วนราชการผ่านธนาคารกรุงไทย
                        จากขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS ที่กล่าวมาจะมีผลต่อภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกรรมกับภาครัฐบาลหรือไม่ เพียงใด เป็นเรื่องที่ต้องมีการศึกษากันต่อไป
                   แหล่งที่มาของข้อมูล
1.      สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  บันทึกด่วนที่สุด   ลงวันที่   3   มิถุนายน  2548              เรื่อง การดำเนินงานโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
2.      กระทรวงการคลัง  หนังสือด่วนที่สุด กค 0427/5464  ลงวันที่ 25 มีนาคม  2548       เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
3.      WWW.kmitl.ac.th
4.      WWW.thaigov.go.th
5.      WWW.chiangmai.ac.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โจทย์วิจัยความเห็น (1)

IP: xxx.24.167.134
เขียนเมื่อ 

ศักยภาพในการใช้งานในระบบ gfmis