วันนี้เรามาต่อการ เขียนบันทึกหลังสอนนะครับ ว่าทำอย่างไรจึงจะได้ 50 คะแนนเต็ม

       1. อย่าสร้างบล็อค การเขียนว่าจะต้องเขียนตามหัวข้อ ซึ่งส่วนมากจะ มีชื่อหัวข้อแล้วตามด้วยจุดไข่ปลา จะทำให้เขียนไม่ออก ทางที่ดี ใช้กระดาษ เอ 4 เปล่า ๆ เราจะได้มีการเขียนที่ให้ข้อมูลที่หลากหลายนะครับ

      2. ในการเขียนบันทึกหลังสอน เวลาสอนขอให้เราจดเหตุการณ์สำคัญที่เรา ปิ้งขึ้นมา หรือเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องการจะดู เช่น ดูในเรื่องของกระบวนการคิด เราก็จะจด และจำในส่วนเหตุกาณ์ที่เด็กแสดงออกมาว่าเกิดกระบวนการคิด เป็น Few Note สั้น ๆ ไว้ก่อนนะครับ

      3. หลังจากที่เราได้ Few Note  จากการจดในช่วงที่เราสอนแล้วนะครับ ขอให้อาจารย์ ช่วยสละเวลาใน 1 วัน ประมาณ 10 นาที เพื่อที่จะเขียนบรรยาย เหตุการณ์ที่เกิดในช่วงสอน ไว้ในบันทึกหลังสอนว่า มีอะไรบ้าง โดยให้คำนึงถึงกรอบ ดังนี้ นะครับ

         3.1 บรรยากาศในห้องเรียนในชั่วโมงนั้น

         3.2 เราทำย่างไรบ้างในการสอนของเรา เขียนเล่าเป็นขั้นตอนก็ได้

        3.3 การเรียนรู้ของเด็ก เป็นอย่างไร

        3.4 เกิดผลการเรียนรู้ หรือเกิดปัญหาอะไรในห้องเรียนบ้าง แล้วเราได้แก้ไขปัญหาอย่างไร

       3.5  เรารู้สึก/คิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนขณะนั้นอย่างไร

       ในการเขียนบันทึกหลังสอนแบบนี้ เราเรียนว่า เป็นข้อมูลเชิงคุณลักษณะ เราจะทำการถอดรหัส /วิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง (จะเขียนในหัวข้อต่อไป)

         4. ในการเขียน เราอาจเอาข้อมูลของการ สะท้อนคิด ของเด็ก หลังจากเรียนจบของเรา ใน 1 ชั่วโมงก็ได้ นำมาเขียน ก็ไม่ผิดนะครับ

         5. การเขียนสรุป ในแผนสุดท้ายของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เราอาจจะสรุปการผ่านเกณฑ์ หรือไม่ผ่านเกณฑ์ ของเด็กในหน่วยนั้น ๆ ด้วยนะครับ เราอาจเทียบจากคะแนนรายบุคคล รายกลุ่ม คะแนนพัฒนาการของกลุ่ม แล้วแต่เราจะเขียนนะครับ ( ซึ่งการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ และ หน่วยการเรียนรู้ จะเขียนในหัวข้อต่อไป)

         6. ในการเขียนบันทึกหลังสอน ของให้เขียนในลักษณะที่ผู้อ่าน/ผู้ตรวจเสมือนได้นั่งดูวิธีการสอนของเราในชั่วโมงนั้น จะได้คะแนนเยอะนะครับ

         7. การเขียนตัวอย่างเหตุการณ์หรือ ตัวอย่างคำถาม เราไม่ต้องเขียนชื่อเด็กในบันทึกหลังสอน แต่ให้เราจำไว้ว่า เป็นเด็กคนไหน เพราะว่าบันทึกหลังสอนของเราจะไปอยู่ในภาคผนวก ของงานวิจัย ซึ่งตามระเบียบของงานวิจัย เราจะไม่เอ่ยชื่อเด็กลงในบันทึกหลังสอน แต่จะใช้ ว่านักเรียน 1 คน / คนที่ 1  2  3 เป็นต้น 

        8. การเขียนบันทึกหลังสอน ขอให้ระบุ จุดเด่น และจุดด้อยของแผนการเรียนรู้ไว้ด้วยจะดีมาก

       9 ในการเขียนบันทึกหลังสอนแบบบรรยาย (ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ) เราจะไม่สรุปว่า นักเรียนรู้เรื่อง หรือนักเรียนเข้าใจ แบบนี้นะครับ แต่ให้เขียนระบุพฤติกรรมของนักเรียนไปเลย จะสามารถเป็นข้อมูลในการถอดรหัส ของข้อมูลได้นะครับ